Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:964 (2013-2014)
Innlevert: 17.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 23.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Mener statsråden at turer arrangert av foreldre i samarbeid med elevene til konsentrasjonsleirene i Polen hvor finansieringen har foregått ved hjelp av dugnad og innsamlinger ikke skal kunne gjennomføres ved at elevene får innvilget permisjon fra skolen for det aktuelle tidsrommet, og hvis statsråden er av den oppfatning at det ut fra dagens regelverk ikke kan gis permisjon til denne type formål, vil da statsråden ta et initiativ til å endre regelverket slik at dette kan være mulig å gjennomføre i framtida?

Begrunnelse

Skoleelever i Vennesla har gjennom flere år reist til konsentrasjonsleire i Polen på dannelsesreise for å skaffe seg kunnskap om den forbrytelse som her skjedde mot menneskeheten under 2. verdenskrig. Elever og foreldre har stått fram og gitt uttrykk for de sterke og varige opplevelsene disse reisene har skapt i unge menneskers liv. Når vi da fortsatt opplever at dette hatet som var grunn til den tragedien som utspant seg i disse konsentrasjonsleirene fortsatt lever i vårt land og Europa i dag, er det viktig at man lar de unge få anledning til å skaffe seg kunnskap som kan danne grunnlag for sunne og gode holdninger til disse dagsaktuelle problemstillingene.
Flere undersøkelser i vårt land og ellers i Europa har klart dokumentert at klare antisemittiske holdninger lever i beste velgående. Dette hatet er på ingen måte utryddet i vår verdensdel. Vi opplever at det stadig dukker opp i nye forkledninger. Brente synagoger, drap av jøder på besøk til et jødisk museum i Belgia nylig, sammen med en økende frykt blant jøder for å gå med symboler som identifiserer hvilken folkegruppe de tilhører er sterke manifestasjoner på hvor sterke og dagsaktuelle problemstillingene knyttet til antisemittisme er i vårt samfunn anno 2014.
Det er viktig at unge mennesker i både Vennesla og resten av vårt land får muligheten til å lære av historien slik at de unge skal slippe å gjenta den.
Gjennom flere år har det vært en tradisjon for at foreldre i Vennesla får arrangere denne type dannelsesreise til Polen. Det har vært vanlig å gi elevene etter søknad permisjon. Fra og med inneværende år, ser denne praksisen ut til å bli endret på grunn av nye tolkninger av skolens reglement for permisjon. Det er også brakt i erfaring at fylkesmennene praktiserer permisjonsordningen for denne type reiser ulikt, viser til Fvn. 10.06.14. Situasjonen har skapt stor usikkerhet og vanskeliggjort mulighetene for å kunne gjennomføre denne type reiser for framtida.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Innledningsvis vil jeg påpeke at jeg ikke kan kommentere den enkeltsaken som er bakgrunnen for spørsmålet. Det er fylkesmannen som veileder om regelverket og fører tilsyn.
I opplæringsloven § 2-15 er det lovfestet at grunnskoleopplæringen skal være gratis. Regelverket gjelder all virksomhet i forbindelse med opplæringen, også aktiviteter som foregår utenom ordinær skoletid når disse aktivitetene er ledd i at skolen gjennomfører grunnskoleopplæringen i samsvar med lov og forskrift. Det innebærer blant annet at kostnader ved skoleturer ikke kan pålegges dekket av elever eller deres foresatte.
Departementet vil understreke at hensynet bak retten til gratis opplæring i grunnskolen er en inkluderende skole der alle kan delta på lik linje uavhengig av økonomi. Dette betyr ikke at opplæringsloven er til hinder for at skoleturer og andre aktiviteter kan finansieres av andre enn skoleeier/skolen, så lenge retten til gratis opplæring overholdes. Elever og foresatte kan gå sammen om å finansiere skoleturer ved reelt frivillige gaver og dugnader, så lenge det ikke stilles motytelser for disse bidragene og forutsatt at det kommer hele elevgruppen til gode.
Representanten stiller spørsmål om det kan gis permisjon til en gruppe elever i forbindelse med turer som skal gjennomføres i privat regi i skoletiden.
Opplæringsloven § 2-11 regulerer permisjoner fra den pliktige opplæringen. Etter ordlyden i første ledd er det ”den enkelte eleven” som kommunen etter søknad kan gi permisjon. Elevene har ikke rett til permisjon etter § 2-11 første ledd. Forutsetningen for å gi permisjon er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres etter en konkret vurdering for hver enkelt elev. Hensynet bak regelen er at foresatte skal ha mulighet til å ta ut elevene fra den obligatoriske grunnskoleopplæringen utenom skolens ferier, når det er forsvarlig.
Både ordlyden og hensynet bak regelen tilsier at bestemmelsen ikke kan brukes til å gi gruppepermisjoner. Kommunen kan derfor ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel i opplæringsloven § 2-11. Dette er tidligere klart fastsatt av Utdanningsdirektoratet, blant annet i brev til Fylkesmannen i Buskerud i 2006.
Jeg vil understreke at som en del av opplæringen, vil denne type turer være et viktig bidrag til blant annet det holdningsskapende arbeidet mot diskriminering og rasisme. Det er derfor viktig at alle får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling. Skoleledere, lærere, foresatte og elever har i dag et vidt spillerom til å organisere og ta frivillige initiativ som kan bidra til at skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring fortsatt kan avholdes.
Etter mitt syn bør regelverket gi gode rammer for at skoleledere, lærere, elever og foresatte kan samarbeide om å arrangere skoleturer til beste for hele elevgruppen. Jeg ser ikke behov for å endre regelverket på det nåværende tidspunkt.