Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:968 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 26.06.2014 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Staten er majoritetseier i Telenor. Det er fremkommet informasjon om at Telenor 28. mai stengte ute millionvis av kunder fra å bruke Facebook i Thailand etter militærkuppet i landet.
Hvilke vurderinger gjør statsråden av Telenors rolle under militærkuppet i Thailand?

Begrunnelse

Jeg ber om statsrådens vurdering av Telenors rolle i denne konkrete saken og hvilke vurderinger gjør statsråden som majoritetseier i selskapet.
Jeg vil også be statsråden gi en mer generell vurdering av hvordan selskaper der staten er eier bør opptre i situasjoner der det er motstrid mellom lokale lover og internasjonale regler.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Telenors nedstengning av tilgang til facebook i Thailand, etter anmodning fra landets telekomregulatør, reiser utfordrende problemstillinger. Det er viktig at det praktiseres åpenhet både mht. hva som er skjedd og med hensyn til hvordan selskapet arbeider med disse problemstillingene. Det er uvanlig at et selskap blir bedt om å unnskylde at de har utvist åpenhet. Jeg har uttalt at jeg er kritisk til hvordan saken utviklet seg. Men samtidig må vi erkjenne at dette er en krevende situasjon som selskapets ledelse og styre må håndtere. Så langt jeg forstår, gjorde Telenor en grundig vurdering før de valgte å komme med sin beklagelse.
Økende internasjonalisering fører til at norsk næringsliv i større grad har virksomhet i land som ikke fullt ut respekterer menneskerettighetene, har korrupsjonsproblemer, ikke tar tilstrekkelig hensyn til miljøet med videre. Ofte henger dette sammen med mangelfull lovgivning og/eller håndheving innenfor en rekke områder. Regjeringen forventer at selskapene der staten er aksjeeier skal være ledende innenfor arbeidet med samfunnsansvar på sine områder. På den måten kan norske selskaper også bidra til å styrke menneskerettighetens stilling, til anstendig arbeidsvilkår, til å bekjempe korrupsjon, ivareta klima og miljø mv. Et aktivt engasjement fra selskapene på samfunnsansvarsområdet kan virke positivt både for bedriftene og for samfunnet for øvrig.
Vurderinger av problemstillinger som knytter seg til den konkrete forretningsdriften i Dtac (hvor Telenor er en betydelig aksjonær), tillegger selskapets ledelse jf. rolledelingen etter selskapslovgivningen. Dette gjelder også de avveininger som må tas i krevende situasjoner der lokale lover eventuelt ikke er i overensstemmelse med internasjonale normer og regler.
Som ansvarlig for forvaltningen av statens aksjer i Telenor er jeg opptatt av at det også relatert til spørsmål om samfunnsansvar ligger grundige vurderinger til grunn for selskapets beslutninger. Eierdialogen med selskapene er sentral for departementet som aksjeeier når det gjelder oppfølging av selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Selskapenes arbeid og utfordringer på disse områdene, inkludert problemstillinger tilknyttet menneskerettigheter, tas opp i våre møter med selskapene.
Departementet vil fortsette dialogen med Telenor om utfordringene i Thailand og understreke viktigheten av grundige vurderinger og at selskapet fortsetter sin åpenhet og dialog med næringslivet, organisasjoner og myndigheter. Dette er viktige forutsetninger for at menneskerettigheter skal bli respektert, og norske myndigheter vil også fortsette dialogen og dette arbeidet mot andre lands myndigheter og i internasjonale organisasjoner.