Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1006 (2013-2014)
Innlevert: 23.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 30.06.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvordan vil statsråden forsikre seg om at de ledige personellressursene som ikke lenger skal arbeide med kontroll og sanksjoner vil bli satt til å drive annen aktiv oppfølging av sykmeldte ved de lokale NAV-kontorene?

Begrunnelse

Viser til Stortingets behandling av Prop 102 L (lovendringer om forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte som følge av ny IA-avtale) der en samlet Arbeids- og sosialkomite presiserer viktigheten av at når sanksjonsregimet bortfaller og kontrollmekanismene endres som følge av innføring av ny IA-avtale fra 1. juli 2014 må de (ca.) 69 stillingene som tidligere var satt til å drive oppfølging av kontroll- og sanksjonsregimet settes til annen aktiv oppfølging av sykmeldte. Det er viktig at NAV prioriterer oppfølging i sykmeldingsløpet aktivt og at disse endringene i lovverket ikke medfører verken oppsigelser eller at ressursene blir flyttet bort fra nettopp oppfølging av sykmeldte. Det kommer eksempler på at det ved lokale nav-kontor fortsatt, 3 måneder etter signering av IA-avtalen, og knappe to uker før iverksettelse av nye regler, fortsatt er usikkerhet knyttet til fremtidig benyttelse av disse personellressursene.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Jeg viser til mitt svar på spørsmål 788 fra stortingsrepresentanten Anette Trettebergstuen. I mitt svar presiserte jeg at Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte. Økt fokus på tidligere oppfølging fra NAV-kontorene vil ha ressursmessige konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten. Samtidig vil det bli frigjort ressurser som følge av at rapporterings- og sanksjonssystemet avvikles. Det er lagt til grunn at forslagene samlet sett ikke skal medføre behov for økte bevilgninger til Arbeids- og velferdsetaten. Departementet vil overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet på egnet vis presisere at en slik vridning i ressursbruken skal gjennomføres.