Skriftlig spørsmål fra Audun Otterstad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:969 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Otterstad (A)

Spørsmål

Audun Otterstad (A): NRK har i reportasjer mandag 16. og tirsdag 17. juni satt fokus på manglende kapasitet ved OUS innen nevrokirurgi og barneortopedi.
I hvilken grad benytter spesialistene ansatt ved disse avdelingene sin kapasitet i private klinikker i stedet for ved OUS, og på hvilken måte følger statsråden opp tidligere helseminister Jonas Gahr Støre sitt prosjekt for å øke de offentlige åpningstidene for planlagte inngrep?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oslo universitetssykehus opplyser at det i september i fjor ble igangsatt en rekke tiltak for å redusere ventetiden på behandling ved nevrokirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus. Tiltakene har bidratt til bedret kapasitet og gradvis reduksjon av ventetider, men det er fremdeles utfordringer ved avdelingen. Det oppgis også at antall pasienter som trenger nevrokirurgiske tjenester øker.
Oslo universitetssykehus oppgir at de viktigste tiltakene var å ta i bruk en ny operasjonsstue med nødvendig utstyr og bemanning og å gradvis åpne 6 nye nevrokirurgiske overvåkningssenger ettersom bemanning ble rekruttert og fikk opplæring. Ved siden av kontinuerlig arbeid for å bedre pasientforløp, har dette bidratt til bedret kapasitet og gradvis reduksjon av ventetider. Antall pasienter som får utsatt planlagt operasjon grunnet kapasitetsmangel er redusert. Oslo universitetssykehus sender også egnede pasienter som ønsker det, til andre sykehus slik at de får redusert ventetid til operasjon.
Oslo universitetssykehus oppgir at dagens kapasitetsproblemer innen barneortopedi har bygget seg opp over mange år. Ventetiden i dag er på 1-2 år. Hovedårsakene til ventetiden er operasjonskapasitet og til dels intensivkapasitet. Oslo universitetssykehus oppgir at de arbeider med å øke operasjonsstuekapasiteten og utdanne flere operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere. Oslo universitetssykehus har videre et kirurgisk driftsstyre som koordinerer sykehusets arbeid med å redusere ventetiden.
Oslo universitetssykehus opplyser at innen ryggkirurgi ved Nevrokirurgisk avdeling arbeider kun en av 15 overleger noe privat i sin arbeidsplan. Innen barneortopedi er det ingen overleger som har redusert funksjon ved Oslo universitetssykehus for å arbeide i privat virksomhet.
Når det gjelder økning av åpningstidene opplyser Oslo universitetssykehus at de i noen grad har etablert ettermiddags-/kveldspoliklinikk for å unngå fristbrudd for pasienter henvist til sykehuset. Oslo universitetssykehus opplyser at de vil se nærmere på muligheten for å utvide operasjonskapasiteten på ettermiddagen for planlagte inngrep.
Jeg er opptatt av at arbeid for å utvide åpningstidene videreføres. Gjennom fritt behandlingsvalg-reformen fjerner Regjeringen aktivitetstaket, dvs. at de offentlige sykehusene kan øke aktivitetene utover budsjettert aktivitetsnivå dersom økningen kan finansieres gjennom ISF-refusjonen.