Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:973 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 24.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan helseministeren navngi noen konkrete norske aktører som kan og vil levere helsetjenester av høy kvalitet i reformen "Fritt behandlingsvalg" mot kun å få refundert laveste anbudspris fratrukket et sjablongmessig beløp?

Begrunnelse

Helseministeren opplyser til NRK tirsdag 17. juni at han har endret sitt valgløfte om å betale kostnaden på privat behandling fra å dekke anbudspris og et påslag til å bare dekke laveste anbudspris minus et fratrekk. Helseministeren begrunner dette med at han nå har fått kjennskap til at det ikke er behov for å dekke mer enn dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fritt behandlingsvalg innebærer en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandler, og gir private økte muligheter til å tilby sine helsetjenester. Virksomheter som blir godkjent for å levere helsetjenester gjennom fritt behandlingsvalgordningen, gis mulighet til å levere definerte helsetjenester til en pris fastsatt av staten. Dette vil gi pasientene økt valgfrihet, mobilisere kapasitet hos private leverandører og stimulere de offentlige sykehusene til å drive mer effektivt. Ordningen fritt behandlingsvalg skal være en sikkerhetsventil for pasientene. Det er ikke et mål at ordningen skal bli størst mulig. Regjeringen er opptatt av at fritt behandlingsvalg innføres på en forsvarlig måte. Rammen for prisfastsettelse i ordningen skal ikke medføre at anbudsinstituttet svekkes. Anbudsinstituttet er den måten som best ivaretar hensynet til kostnadseffektivitet. En slik ramme for prisfastsettelse i fritt behandlingsvalg for å støtte opp under målet om kostnadseffektive anskaffelser, kan isolert sett dempe interessen blant private leverandører for å tilby tjenester i ordningen og redusere insentivet for de offentlige sykehusene til å drive mer effektivt. Parallelt med innføring av fritt behandlingsvalg legger derfor departementet opp til økte kjøp gjennom anbud. Anbud skal være hovedkanalen for kjøp fra private og legge til rette for økt valgfrihet i sykehusvalg og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive.