Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:974 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 20.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er den anslagsvise differansen i kostnad og pasientvolum mellom full implementering av ordningen "fritt behandlingsvalg" med dekning på anbudspris og et påslag på 10, 20 og 30 prosent, sammenlignet med ordningen som nå varsles med en dekning under laveste anbudspris?

Begrunnelse

Høyre garanterte velgerne før valget at de ville dekke all godkjent privat behandling til pasienter med dokumentert behov. Velgerne ble lovet på NRK før valget at innbyggerne skulle få dekket behandling med en stykkpris som skulle være lik anbudspris pluss et påslag. Helseministeren opplyser i det aktuelle høringsnotatet og på NRK tirsdag 17. juni at han har avlyst dette løftet og vil nå bare dekke laveste anbudspris fratrukket et sjablongmessig beløp.
Jeg ber om å få anslagene på proveny og pasientvolum brutt ned på pasientgruppene rus og psykiatri som regjeringen varsler skal komme i 2015 og regjeringens anslag gitt full implementering av reformen for alle pasientgrupper.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Reformen fritt behandlingsvalg skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Dette er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Reformen bygger på tre søyler:

1. Økt valgfrihet for pasienten gjennom retten til fritt behandlingsvalg
2. Mer kjøp fra private gjennom anbud. Anbud skal være hovedkanalen for kjøp fra private og legge til rette for økt valgfrihet i sykehusvalg og stimulere de offentlige sykehusene til å bli bedre og mer effektive
3. Økt frihet for offentlige sykehus. Den statlige aktivitetsstyringen fjernes fra 2015. Dette er et viktig virkemiddel for at de offentlige sykehusene skal kunne møte økt konkurranse fra private. Økt frihet for offentlige sykehus legger til rette for en løsning som ikke bare flytter køen mellom offentlige sykehus og private.

Reformen skal innføres i 2015. Ordningen fritt behandlingsvalg skal budsjetteres og dekkes over bevilgningene til de regionale helseforetakene. Utgiftene skal budsjetteres realistisk i de årlige budsjettene, og skal budsjetteres i tillegg til den aktivitetsveksten som ellers ville blitt lagt til grunn for bevilgningene til spesialisthelsetjenesten. Det tas sikte på å innføre fritt behandlingsvalg i 2015. Utgiftene i 2015 er foreløpig anslått til 150 mill. kroner.
De budsjettmessige konsekvensene av fritt behandlingsvalgreformen vil i sum avhenge både av hvor mange pasienter som velger å benytte fritt behandlingsvalg og av sykehusenes evne til å øke aktiviteten utover budsjettert aktivitetsvekst. Den største kostnaden vil trolig komme som følge av økt aktivitet i den offentlige styrte spesialisthelsetjenesten. Budsjettmessige konsekvenser av å innføre fritt behandlingsvalg vil regjeringen komme tilbake til ved fremleggelsen av de årlige budsjettforslagene.