Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:975 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 18.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til statsrådens svar på mitt spørsmål 03.06.14 om kommunenes ansvar for å rette seg etter klare faglige råd og anbefalinger. Jeg synes ikke statsråden i sitt svar forholder seg til kjernen i mitt spørsmål og vil derfor stille følgende spørsmål:
Hvilket ansvar har kommunens politiske og administrative ledelse for å kontrollere og ettergå sin egen forvaltning når de får sterke og samstemte advarsler om at en enkelt bruker utsettes for alvorlig overlast pga. feilaktige og uforsvarlige beslutninger?

Begrunnelse

Til tross for at brukeren i denne saken har benyttet seg av alle de kanaler som man anbefaler i slike situasjoner (inklusive å reise saken i bystyret og å klage til fylkesmannen) og at han støttes av samstemte og krystallklare, faglige anbefalinger fra samtlige fagpersoner som kjenner saken, så har bydelen og kommunen avvist enhver oppfordring og henstilling om å gå tilbake til den tidligere ordningen, som beviselig var både velfungerende og behandlingsfremmede. Til alt overmål nekter bydelsforvaltningen å oppgi noen begrunnelse for at de opprettholder dagens ordning, annet enn at de har "gjort en annen vurdering".
Dette kan da ikke være "pasientens helsevesen", man setter heller ikke "menneskene framfor systemene" i denne saken. Hvor langt kan egentlig en kommune påberope seg den lokale selvråderetten i slike saker.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som jeg redegjorde for i mitt svar datert 11. juni 2014 så er det kommunen som er ansvarlig for å yte forsvarlige og adekvate helse- og omsorgstjenester. Det er således også kommunen som vil stå rettslig – og eventuelt erstatningsrettslig – ansvarlig dersom den kommunale helse- og omsorgstjeneste utsetter en bruker for alvorlig overlast som følge av feilaktige og uforsvarlige beslutninger. Den kommunale helse- og omsorgstjeneste er underlagt den administrative og politiske ledelse i kommunen. Dette betyr at den kommunale ledelse har arbeidsgiveransvaret overfor den kommunale helse- og omsorgstjeneste, og følgelig også instruksjonsmyndighet overfor tjenesten innenfor de rammer som følger av reglene i arbeidslivet og lovgivningen for øvrig. Når det gjelder den konkrete saken som danner utgangspunktet for representant Freddy de Ruiter sitt spørsmål, har det – så langt jeg har forstått – oppstått en faglig uenighet mellom kommunen på den ene siden og brukeren og noen aktører på den andre siden. Mens brukeren og blant annet brukerens fastlege mener kommunen ikke yter forsvarlige tjenester, er kommunen selv av den oppfatning at brukeren tilbys forsvarlige og adekvate tjenester. Dette er en type uenighet som med jevne mellomrom vil oppstå både innenfor den kommunale helse- og omsorgstjeneste og innenfor spesialisthelsetjenesten. I Norge har vi da etablert et system som gjør at denne type uenighet kan bringes inn til Fylkesmannen som tilsynsmyndighet. Som tilsynsmyndighet har fylkesmannen både medisinsk og juridisk kompetanse, og kan således vurdere om tjenestetilbudet oppfyller lovens krav, og om pasient- og brukerrettighetene er ivaretatt. Jeg har fått bekreftet at denne saken er til vurdering hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I denne prosessen vil fylkesmannen som tilsynsmyndighet lytte til både bruker og de aktører som taler brukers sak, og til kommunen, før tilsynsmyndigheten foretar en samlet vurdering av forholdet. Jeg må igjen be om forståelse for at jeg som helse- og omsorgsminister ikke kan uttale meg om kommunens agering i denne saken før tilsynsmyndigheten har kommet med sin vurdering av forholdet.