Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:978 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 19.06.2014
Besvart: 03.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): I Nordre-Buskerud politidistrikt har man gjennomført omorganisering av lensmannskontorene. Ved Krødsherad lensmannskontor er lensmannen ikke erstattet. Ved Sigdal lensmannskontor sitter man kun igjen med en lensmann og en sivilt ansatt, som er satt til å utføre kontorets oppgaver. Lensmannskontorene er derfor tappet for ressurser de siste årene.
Finner justisministeren dette akseptabelt?

Begrunnelse

Ved interpellasjonsdebatt i Stortinget tidligere i vår uttalte justisministeren at sniknedlegging av lensmannskontor ikke var akseptabelt. Skal lensmannskontorer legges ned, må man følge fremgangsmåten gitt i politiloven § 16 første ledd.
I Sigdal kommune er man bekymret for beredskapen, i og med at man ikke har operativt personell igjen i kommunen. Responstiden blir således svært lang. Lokalt føler man seg satt på sidelinjen.
I Sigdal kommune er kontorets åpningstid redusert med 10 timer pr uke. All operativ tjeneste og etterforskning styres fra Hønefoss. Sigdal er 842 km2, har 3 530 fastboende og 4 500 hytter fordelt over hele arealet. Avstanden til Hønefoss, Ringerike er 70-100 km avhengig av hvor du er i kommunen, og det vil ta ca. 1 times kjøring til kommunesenteret, og ca. 2 timer til fjellområdene der de fleste hyttene ligger.
Lensmannskontorene er selve bærebjelken i lokal beredskap.
For at lensmannen skal kunne gjøre jobben sin, er han avhengig av å være ute i felten, og ha operativt mannskap. Strukturendringen har medført at man mister helheten i politiarbeidet.
Stortinget skal i løpet av høsten behandle politireformen. Da skal politikerne fastsette hvordan de vil at politi-Norge skal se ut. Dette må politimesterne forholde seg til, og ikke foregripe.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet, som igjen har tatt det opp med politimesteren i Nordre Buskerud.
Jeg viser også til interpellasjonsdebatten i Stortinget 3. april der temaet om tomme lensmannskontor og handlingsrommet for å håndtere politireformen politisk i Stortinget var oppe. Jeg vil pånytt forsikre om at jeg ser fram mot en bred og ubundet politisk prosess som sikrer oss fremtidens politi på en best mulig måte når Regjeringens forslag skal behandles i Stortinget til høsten. Jeg legger til grunn at politidistriktene opptrer i samsvar med regelverket og respekterer de begrensninger som ligger i de fullmakter og det ansvar den enkelte politimesters har for å disponere ressursene i forhold til oppgavene. En politimester kan således ikke redusere bemanningen på det enkelte lensmannskontor i et slikt omfang at kontoret ikke lenger kan fylle de funksjoner som loven forutsetter at det skal ha. Det er ikke akseptabelt, og både departementet og Politidirektoratet har understreket dette overfor politimestrene.
Men som jeg også framholdt under interpellasjonsdebatten, må man også ha et realistisk forhold til hva slags politi vi har i dag og hvilke hovedoppgaver som må løses og leveres for distriktet samlet. Politiarbeid handler ikke bare om synlig tilstedeværelse. Politiet skal også bl. a. drive aktivt forebyggende virksomhet og effektiv etterforskning i tillegg til beredskap. Det er politimesterens utfordring når ressurser skal disponeres.
I Nordre Buskerud politidistrikt er det nylig gjennomført en omorganisering. Det ble innført regionordning i politidistriktet 13.1.2014 etter godkjenning av Politidirektoratet 8.1.2014. I følge Politidirektoratet er ingen lensmannskontor lagt ned eller tappet for ressurser i Nordre Buskerud politidistrikt, heller ikke ved Sigdal lensmannskontor. Men en større andel av de ansatte jobber døgnkontinuerlig turnus. Dette innebærer at færre av kontorets ansatte vil være tilstede på kontoret på dagtid. Operativt personell er minst like tilgjengelig i kommunen som tidligere og endringene bidrar til kortere responstid. Polititjenesten er organisert på en måte som gir bedre politiberedskap og høyere kvalitet på polititjenestene.
Politidirektoratet har videre opplyst at lensmannsstillingen i Krødsherad har vært lyst ut, men at utlysningen ikke resulterte i noen kvalifiserte søkere. Som en midlertidig ordning fungerer derfor vikarierende lensmann i Modum som lensmann i både Modum og Krødsherad. I følge Politidirektoratet er dette er en løsning kommunen har uttrykt tilfredshet med. Stillingen vil bli lyst ut på nytt, og det midlertidige skal ikke vare over seks måneder.
Jeg legger til grunn at Politidirektoratet i den ordinære styringsdialogen med politidistriktene følger med hvordan polititjenesten blir utført.