Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:983 (2013-2014)
Innlevert: 19.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Deler kulturministeren Svein Harbergs oppfatning om manglende tillit til Kulturrådet?

Begrunnelse

Mandag 16. juni deltok undertegnede i debatt på Litteraturhuset i Oslo sammen med kulturkomitéleder Svein Harberg og andre. Under debatten kommer Svein Harberg med en overraskende påstand om at det er manglende tillit til Kulturrådet.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Norsk kulturråd har siden etableringen blitt pålagt stadig nye oppgaver og er i dag en kompleks virksomhet med flere besluttende organer som forvalter en rekke ulike ordninger. I 2013 behandlet Norsk kulturråd samlet mer enn 16 700 søknader.
Med sin sentrale rolle har Norsk kulturråd stor betydning i norsk kulturliv, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Jeg mener Kulturrådet har nødvendig tillit og legitimitet for oppgaven, noe som blant annet underbygges av et svært lavt antall klager på søknadsbehandlingen.
På grunn av Kulturrådets store betydning i norsk kulturliv er det likevel grunn til å følge organisasjonens utvikling nøye, også med tanke på å sikre at den til enhver tid har nødvendig legitimitet overfor alle de ulike miljøer den forholder seg til.
Utredningsgruppen som har gjennomgått Norsk kulturråd peker i sin rapport på viktigheten av å klargjøre Norsk kulturråds mandat og oppgaver og sikre nødvendig transparens i beslutningsprosessen. Råd og utvalg må ha bred faglig og geografisk representasjon. Kulturådets arbeidsmåter, søknadsprosedyrer og kommunikasjonsrutiner bør utvikles i tråd med brukernes behov og det må utvikles klare retningslinjer for behandling av habilitetsspørsmål. Norsk kulturråd er allerede godt i gang med dette arbeidet.