Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:984 (2013-2014)
Innlevert: 19.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hvilke tiltak vil justisministeren iverksette for å redusere tilleggsbelastningene knyttet til økonomi, bolig og arbeid som ofte følger med når et menneske bryter ut av et voldelig samliv?

Begrunnelse

I mai 2014 fortalte en kvinne til TV2 om de økonomiske tilleggsbelastningene hun fikk i forbindelse med at hun brøt ut av et voldelig forhold. Hun opplevde en stor belastning med tap av barnebidrag mens mannen sonet en dom for vold mot henne. Saken illustrerer hvor utfordrende det kan være å bryte ut av et voldelig forhold. De økonomiske tilleggsbelastningene som i mange tilfeller følger med kan gjøre en vanskelig livssituasjon enda mer krevende. Saken viser hvorfor det er svært viktig at kommunene og offentlige etater bistår de menneskene som bryter ut av en hverdag preget av vold i hjemmet. Kommunene skal, jf. krisesenterlova, sørge for at kvinner og menn som bryter ut av voldelige forhold får støtte og hjelp i den fasen hvor man skal etablere seg på ny.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Ulike offentlige etater og flere departementer har oppgaver med å bistå de som bryter ut av en hverdag preget av vold i hjemmet. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for blant annet politi og voldsoffererstatning. Vi arbeider stadig med forbedringer, både når det gjelder politiets håndtering av disse sakene og av voldsoffererstatningsordningen. Jeg vil imidlertid fremheve at voldsoffererstatning er og bør være en subsidiær ordning. Hjelpen til de som bryter ut av et voldelig samliv bør først og fremst skje ved støtte på det menneskelige planet og ved hjelp gjennom det ordinære støtteapparatet.
Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer handlingsplan mot vold i nære relasjoner der flere departementer har tiltak for å forebygge vold i nære relasjoner og for å beskytte og hjelpe ofrene.
Når det gjelder økonomi, bolig og arbeid, er det ASD som har et hovedansvar for å legge til rette for gode tiltak. BLD har ansvar for barnebidrag og for lov om kommunale krisesentertilbud. Også andre departementet har ansvar i arbeidet med å bedre situasjonen for de som lever i eller bryter ut av voldelige samliv. Det finnes mange gode tilbud, men jeg ser også at det er mangler, blant annet når det gjelder koordineringen av tilbudene. Derfor har jeg tatt initiativ til et samarbeid mellom berørte departementer for å få etablert en styrket offeromsorg, og denne vil også komme dem som bryter ut av voldelige forhold til gode.