Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:987 (2013-2014)
Innlevert: 19.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan definerer regjeringen "unormale låneopptak og plasseringer"?

Begrunnelse

Regjeringen har i høringsbrev av 14. mai i år foreslått at fylkesmannen skal godkjenne alle kommunale låneopptak, langsiktige leieavtaler og lokaliseringer i en treårs periode. Statssekretær Jardar Jensen sier i Klassekampen 18. juni at "Fylkesmannen skal sjå på unormale låneopptak og plasseringer, alt anna vil skje likt som før".

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er gjort nærmere rede for forslaget i høringsnotatet departementet sendte ut 14. mai. Jeg understreker at lovforslaget ikke går ut på at kommunale vedtak om lokalisering trenger godkjenning fra fylkesmannen.
Kravet om statlig godkjenning av lån og langsiktige leieavtaler skal bidra til at man unngår konflikter mellom kommuner som er aktuelle for sammenslåing og skal legge grunnlaget for gode tjenester i sammenslåtte kommuner. Tanken bak forslaget er helt enkelt at større låneopptak bør vurderes ut fra en framtidig kommunestruktur, ikke dagens.
Lovforslaget og høringsnotatet bruker ikke uttrykksmåten ”unormal”, men uttrykksmåten kan være egnet når en skal skissere hovedtrekkene i lovforslaget. Låneopptak som ikke kan regnes som ”strategiske tilpasninger”, skal fylkesmannen godkjenne. Med andre ord vil mer ”normale” låneopptak bli godkjent. Departementet vil legge opp til en effektiv og ubyråkratisk behandling av søknader om godkjenning av låneopptak og langsiktige leieavtaler.
Det gjaldt et krav om statlig økonomisk godkjenning for fylkeskommunene i forkant av forvaltningsreformen i årene 2007 til 2009. Denne godkjenningsordningen var ikke gjenstand for forutgående offentlig høring, men omtalen av den i Ot.prp. nr. 10 (2008–2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) punkt 7.2 kan kaste lys over hvordan det dagjeldende godkjenningskravet ble anvendt:
”Under gjeldende godkjenningsordning, der samtlige vedtak om lån eller langsiktig leie skal godkjennes, har departementet i vurderingen lagt vekt på at formålet med ordningen er å hindre investeringer som har karakter av strategiske tilpasninger forut for reformen. Departementet har ikke sett det som hensiktsmessig å legge begrensninger på investeringsnivået i seg selv. Av hensyn til det fylkeskommunale selvstyret skal det mye til før departementet prøver hensiktsmessigheten av fylkeskommunale vedtak, så lenge låneformålet er lovlig og det ikke er åpenbart at låneopptaket eller den langsiktige leieavtalen knytter seg til mer strategiske tilpasninger forut for en eventuell ny fylkesinndeling. Departementet har etter at godkjenningsordningen ble gjort obligatorisk for samtlige fylkeskommuner, ikke funnet grunn til å nekte noen av fylkeskommunene de låneopptakene som de har vedtatt, med mindre formålet med lånet har vært i strid med kommuneloven.”
Jeg viser til at fylkesmannen har inngående kjennskap til alle kommuner i fylket og deres økonomi og utfordringer. Fylkesmannen har også kjennskap til hvilke inndelingsendringer som vil kunne være aktuelle lokalt. Dette gir fylkesmannen et godt grunnlag for å føre den nødvendige kontrollen med låneopptakene til kommunene i forkant av kommunereformen.
Høringsfristen ble satt til 25. juni, og uttalelsene blir i disse dager lest og drøftet i departementet. Jeg tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget til høsten.