Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:985 (2013-2014)
Innlevert: 19.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 24.06.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Har arbeidsgruppen som i løpet av høsten 2014 skal fremme en faglig anbefaling om ny befalsordning fått i mandat å vurdere både: en videreutvikling av gjeldende befalsordning, herunder yrkesbefal, avdelingsbefal og kontrakts befal, og - en modell basert på et spesialistkorps, inkludert vervede mannskaper, og vil statsråden sikre fortløpende tilbakemelding til Stortinget om arbeidet?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål om status i arbeidet med å utrede befalsordningen besvart av forsvarsministeren 18. juni 2014. Statsråden besvarer spørsmålet om at en arbeidsgruppe tar sikte på å ferdigstille sin interne faglige anbefaling høsten 2014.
Det er positivt og kan være en viktig oppfølging av kompetansemeldingen jfr. Innst. 384 S (2012–2013) jf. Meld. St. 14 (2012–2013). Statsråden er ikke presis på om arbeidsgruppen har fått et mandat som er i tråd med Stortingsflertallets behandling av kompetansemeldingen jfr. Innst. 384 S 2012–2013) jf. Meld. St. 14 (2012–2013).
Utenriks- og forsvarskomiteens flertall sier i Innst. 384 S (2012-2013) at de finner det naturlig at utredningsområder som fagmilitært er en del av forsvarssjefens ansvarsområde, blir utredet i Forsvarsstaben.
Er utredningsområder som fagmilitært er en del av forsvarssjefens ansvarsområde, blitt utredet i Forsvarsstaben eller som en del av arbeidsgruppens arbeid?
En samlet utenriks- og forsvarskomite legger i samme innstilling til grunn at «reformen vil ivaretas av en egen styringsgruppe og at utredning av ny personellordning, herunder befalsordningen, vil være prioritert aktivitet og at FD vil ha en tett dialog med blant annet forsvarssjefen og hans stab..».

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 20. juni 2014 med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kåre Simensen om arbeidet med å utrede en faglig anbefaling om endringer i personellordningene, herunder befalsordningen. Meld. St. 14 (2012-2013) og Innst. 384 S (2012-2013) legger premisser for arbeidsgruppens mandat gjennom tydelige krav til en fremtidig personellordning. Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å foreta en vurdering av prinsippmodeller for å ivareta militære spesialister, herunder en videreutvikling av dagens befalsordning og en modell basert på et spesialistkorps. Arbeidet kan medføre endringer i gjeldende rammer og lovverk. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte. Jeg viser for øvrig til mitt svar av 18. juni i år på brev fra Stortingets president av 11. juni d.s. med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Kåre Simensen om arbeidet med denne utredningen.