Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:989 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 26.06.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Kriteriene for å få godkjenning av VOX som privat tilbyder av norsk og samfunnsfagundervisning er: faglig og pedagogisk kvalitet og seriøs drift av virksomhet. Mediene melder om useriøs drift blant flere av disse private tilbyderne. Det kan se ut som om kriteriene ikke er gode nok og at kontrollen med aktørene er for svak.
Hvordan vil kunnskapsministeren sikre kvaliteten hos de private tilbyderne av norsk og samfunnskunnskapsundervisning godkjent av VOX?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Det er jeg som Barne-, likestillings- og inkluderingsminister som er ansvarlig for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter introduksjonsloven. Utgangspunktet for ordningen med godkjenning av private tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, er at personer med plikt til opplæring etter introduksjonsloven skal kunne velge fritt blant tilbydere av slik opplæring. Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, fikk i mai 2008 i oppdrag å etablere en ordning med godkjenning av private tilbydere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kriterier som ligger til grunn for Vox sin godkjenning av private tilbydere er blant annet:
•Formålet med opplæringen skal være å styrke innvandreres mulighet for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Opplæringen må gis etter bestemmelsene i introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.
•Tilbyder skal ha rutiner for kartlegging av deltakere, og utarbeide en individuell plan for den enkelte deltaker.
•Tilbyder er forpliktet til å utstede deltakerbevis for gjennomførte timer.
•Tilbyder skal ha inngående kjennskap til de obligatoriske norskprøvene.
•Tilbyder vedkjenner seg informasjonsplikt overfor deltakere om vilkår som gjelder for søknad om henholdsvis permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.
•Tilbyder skal ved søknad sende inn skatteattest og utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Skatteattest skal sendes inn årlig i den perioden godkjenningen gjelder for.
•Tilbyder er forpliktet til ikke å ta en urimelig høy kursavgift sammenlignet med den betalingen andre aktører tar for samme opplæring.
•Tilbyder skal ha undervisningslokaler som er forsvarlige og egnet til undervisning av voksne. Tilbyder må oppfylle kravene til helse, miljø og sikkerhet, jf. HMS-erklæringen.

Vox gir godkjenning for tilbydere som oppfyller kravene. Godkjenningen gjelder for en periode på 3 år. Dersom det oppdages forhold som er i strid med lov, forskrift eller forutsetningene for godkjenningen, kan godkjenningen trekkes tilbake. Det knyttes ikke rettigheter til godkjenningen. Det er per i dag 24 private tilbydere som er godkjent av Vox.
Informasjon om godkjenningsordningen finnes på Vox sin nettside, herunder hvem som er godkjent og for hvilken periode. Private tilbydere som er interessert i godkjenning får tilsendt søknadsskjema og kriteriene i en veiledning etter forespørsel til Vox.
Vox gjennomfører stedlig tilsyn med utvalgte tilbydere. Tilsynet kontrollerer bl.a. kjennskap til regelverket, styringsdokumentene, faglig og pedagogisk kompetanse og at det foreligger avtaler mellom deltakere og tilbyder, inkludert en individuell plan. Det ble gjennomført et tilsyn høsten 2013 og ett i mars i år. Ytterligere ett tilsyn er planlagt i 2014. Ifølge Vox avdekker tilsynene et stort behov for informasjon og oppfølging av private tilbydere. Dette gjelder særlig kjennskap til læreplanen og de nye prøvene, i tillegg til hvilke krav som stilles til dokumentasjon av timer som deltakerne trenger for å søke permanent opphold eller statsborgerskap. Vox planlegger å øke omfanget av tilsyn med de godkjente tilbyderne i 2015. Foreløpig er det ikke planlagt å holde prøve for de som søker godkjenning, men Vox ser at det kan være behov for en slik prøve.
Vox inviterer jevnlig de godkjente tilbyderne til seminar med temaer knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. De vurderer å gjøre disse seminarene obligatorisk for godkjente tilbydere og aktuelle søkere for at de skal få godkjenning. Til høsten planlegger Vox et todagers seminar for alle private tilbydere. Programmet skal i stor grad vies styringsdokumentene (lover, forskrifter, inkl. læreplanen og de nye prøvene), samt informasjon om godkjenningsordningen.
Departementet mitt har god dialog med Vox om godkjenningsordningen av de private tilbyderne. De regelmessige tilsynene vil avdekke om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre kvaliteten hos disse, for eksempel endringer i kriteriene for å bli godkjent.