Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:991 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Hvordan vil justis- og beredskapsministeren dokumentere sin påstand om at den forrige regjeringen la opp til "at den nye straffeloven først kunne bli satt i kraft i perioden 2018-2019, muligens enda senere"?

Begrunnelse

I pressemelding av 18.06.2014 er justis- og beredskapsministeren sitert på at: "Da jeg tiltrådte som justis- og beredskapsminister, lå det an til at den nye straffeloven først kunne bli satt i kraft i perioden 2018-2019, muligens enda senere".
Dette står i direkte motstrid til det tidligere statsråd Grete Faremo sa i fjor: "Faremo erkjenner at dette arbeidet vil ta tid, men har fortsatt god tro på at den nye straffeloven, som ble vedtatt i 2005 med påfølgende endringer i 2009, likevel skal kunne tre i kraft i sin helhet innen 2017. Politiet ser nå på muligheter for å korte ned denne tiden." (VG, 20.03.13). Det samme fremgår også blant annet i intervju med Dagbladet.no: "Politiets nye straffesakssystem vil være operativt senest i 2017. Vi jobber aktivt for å få det klart før det." (22.04.2013). Med andre ord samsvarer dette ikke med det justis- og beredskapsministaren sier var tidsestimatet, med det Faremo sa at var tidsestimatet. Justis- og beredskapsministeren unnlater også å fortelle i pressemeldingen, at det allerede var satt i gang et arbeid med å korte ned tiden det vil ta å sette i kraft den nye straffeloven av forrige regjering, slik Faremo kunne fortelle i 2013.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Da jeg tiltrådte som Justis- og beredskapsminister var det valgt en strategi som innebar at iverksetting av den nye straffeloven var avhengig av politiets Merverdiprogram. Planverket som ble presentert for den nye regjeringen viste at den nye straffeloven tidligst kunne iverksettes 2 år og 2 måneder etter oppstart av gjennomføringsprosjekt.
Merverdiprogrammet er underlagt regelverket for store statlige investeringer. Ekstern kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) var blitt levert sommeren 2012. Kvalitetssikrer kom med anbefalinger om iverksetting av tiltak for å redusere risiko før man gikk til ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KS2). For å verifisere om politiet hadde tatt tilstrekkelige grep ble det av den forrige regjering bestilt og påbegynt et tilleggsoppdrag til KS1. Rapport fra ekstern kvalitetssikrer ble mottatt 6. november 2013. Hovedkonklusjonen var at politiet hadde hatt en positiv utvikling, men burde bruke minst ½ år til for å ferdigstille tiltakene.
I praksis innebar behovet for risikoredusering at det kunne starte i 2016. Da ville vi være godt inne i 2018 som mulig iverksettingsdato. Det var også en rekke usikkerhetsmomenter i prosjektet som raskt kunne bidra til ytterligere forsinkelse. Derfor er det rett å bruke 2018-19, muligens enda senere som forrige regjeringens utgangspunkt for ikraftsetting i praksis.
Jeg har hele tiden ment at det ikke er akseptabelt at det tar så lang tid før Stortingets vedtak iverksettes, og som kjent satt i gang arbeid som muliggjør iverksetting av den nye straffeloven i løpet av sommeren 2015. Arbeidet er fremdeles forbundet med risiko, men det arbeides hardt både i departementet og i Politidirektoratet for å få den nye straffeloven iverksatt.