Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:993 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Hvordan ser helseministeren på spørsmålet om autorisasjon av akupunktører?

Begrunnelse

Akupunktur brukes aktivt av mange, også i samspill med behandling i den offentlige helsetjeneste. Flere leger henviser sine pasienter til akupunktur. Det er etablert utdannelse i akupunktur på bachelor-nivå. Når offentlige godkjenningsordninger mangler reises spørsmålet om ikke en autorisasjonsordning burde innføres for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I representantens begrunnelse for spørsmålet er det vist til at akupunktur brukes av mange, og også i samspill med behandling i den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Det vises også til at flere leger henviser pasienter til akupunktur og at det er etablert utdanning på bachelor-nivå. Endelig viser representanten til at manglende offentlig godkjenningsordning av akupunktur reiser spørsmål om ikke en autorisasjonsordning burde innføres for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.
Som representanten trolig er kjent med har akupunktørene anmodet Helse- og omsorgsdepartementet om å bli omfattet av den autorisasjonsordning som i dag er innført gjennom helsepersonelloven. Totalt har departementet mottatt slik anmodning fra ti ulike personellgrupper.
De aller fleste av disse autorisasjonsanmodningene ble sendt departementet under den forrige regjeringen, herunder autorisasjonsanmodningen fra akupunktørene. Disse sakene har vært undergitt en grundig saksbehandling, og har blant annet vært forelagt Helsedirektoratet for vurdering og tilråding. Den totale saksbehandlingstiden for mange av disse sakene har dessverre vært lang, men jeg tar sikte på å avslutte departementets behandling av alle de ti autorisasjonsanmodningene om svært kort tid. Departementets konklusjon vil selvfølgelig bli oversendt de personellgrupper som har anmodet om autorisasjon og jeg vil også påse at departementets konklusjon blir tilgjengelig på departementets nettside. Svaret på representantens spørsmål vil da også fremgå av den vurdering og konklusjon som da blir kjent. Dersom representanten utover dette skulle ha behov for ytterligere utdyping av departementets vurderinger og konklusjon, vil jeg selvfølgelig imøtekomme dette.