Skriftlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:995 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Hva er kjønnsfordelingen på søknader og opptak til lærerutdanningen for 1.-7. trinn og for 5.-10. trinn de to siste årene?

Begrunnelse

Da lærerutdanningen ble lagt om i 2009 i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 11 (2008-2009), og man gikk inn for en spesialisering mot ungdomstrinnet eller barnetrinnet allerede første studieår, ble det fremsatt en bekymring om at resultatet av tidlig spesialisering ville føre til en skjev kjønnsfordeling mellom trinnene. Antakelsen var at spesialiseringen ville føre til en forsterket mangel av mannlige lærere på barnetrinnet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Representant Tyvand ønsker en redegjørelse for kjønnsfordelingen på søknader og opptak til grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10. Jeg refererer her til søknads- og opptakstall fra 2012 og 2013.
I 2012 og 2013 var 79,9 % av førstevalgssøkerne til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 trinn kvinner. Ved opptakstidspunktet ble endelig kvinneandel hele 83 % i 2012 og 83,9 % i 2013. For grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 var 57,6 % av førstevalgssøkerne kvinner i 2012 og 60,6 % i 2013. Ved opptakstidspunktet ble kvinneandelen 63 % i 2012 og 66, 2 % i 2013.
Tallene viser at det er en skjev kjønnsfordeling. Tall fra DBH viser at kvinneandelen blant opptatte studenter på allmennlærerutdanningen i 2008 og 2009 lå rundt 75 %. Det kan derfor se ut som om innføringen av grunnskolelærerutdanningene vil bidra til at vi nå får en forskyvning av kjønnsbalansen blant lærere i grunnskolen, med færre mannlige lærere på 1. – 4. trinn og flere på mellom- og ungdomstrinnet.
Lærerrekrutteringskampanjer har de siste to årene hatt en særlig oppmerksomhet rettet mot å rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn inn i lærerutdanningene. Kampanjen for 2014 var utelukkende innrettet mot grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid. For å sikre elevene gode lærere så trenger vi de beste, både menn og kvinner. Jeg vil derfor fortsette arbeidet med å gjøre læreryrket til et attraktivt yrke for alle.