Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:997 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 01.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Korleis vil justisministeren sørge for å gjera regelverket om offentleghetslova kjent for kommunane og følge opp at uheldig praksis ikkje er utbredt i norske kommunar?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad har gjennom artikkelserier om "barneoppgjør" avdekka ein svært uheldig praksis i Stavanger kommune der saksbehandling og møter ikkje har fulgt regelverket i offentleghetslova. Det er svært viktig for tilliten til lokaldemokratiet at offentleghetslova vert fulgt slik at media og publikum kan gjera seg kjent med forvaltninga. Det finnes regelverk om unntak for offentleggjering, men unntak for journalføring er ikkje mogleg. Det er ekstra alvorleg at dette framstår som ein langvarig praksis i ein av Norges største kommunar.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Kort tid etter at offentleglova tok til å gjelda, gjennomførte departementet ei rekkje kurs og andre opplæringstiltak som tok for seg det nye regelverket. På mange av desse kursa var kommunar representerte. Representantar frå departementet har heilt sidan offentleglova tok til å gjelda dessutan halde mange innlegg om lova og tilknytt regelverk på konferansar, faglege samlingar og liknande der representantar frå kommunar er til stades, og dette vil halde fram.
Vidare vart det, etter at lova tok til å gjelda, arrangert eit omfattande kurs spesielt for fylkesmennene. Her vart problemstillingar knytte til kommunane særleg tekne opp, med sikte på vidare rettleiing til kommunane. Fylkesmennene er klageinstansar for avgjerder etter offentleglova frå kommunar og kommunalt tilknytte aktørar, og det er fylkesmennene som står for mykje av rettleiinga på området overfor kommunane, både gjennom kurs og direkte kontakt med kommunar.
Justis- og beredskapsdepartementets Rettleiar til offentleglova har vorte distribuert til kommunane, og det har vorte orientert om høvet til å bestille fleire eksemplar av denne. Denne rettleiaren gjev omfattande informasjon om korleis lova skal forståast og praktiserast, òg med sikte på tilhøva i kommunane. Til sjuande og sist er det eit ansvar for kommunane å nytte dei verkemidla som finst, slik som rettleiaren, rettleiing frå fylkesmennene, kurs og anna. Når det gjeld konkrete tilfelle av uheldig praksis i kommunar, er fylkesmennene som klageinstans dei næraste til å følgje opp dette.