Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:998 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 09.07.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Det vises til spørsmål 15:920 (2013-2014) fra stortingsrepresentant Geir Pollestad og statsrådens svar der han ikke vil bidra til å gi de beregninger som etterspørres. Jeg vil be statsråden levere de beregninger som etterspørres.
Vil statsråden levere disse beregningene og om ikke vil jeg vite hva som gjør det umulig å foreta beregningene?

Begrunnelse

Spørsmålet ønskes besvart ut fra de premisser som er beskrevet i spørsmål 15:920.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg setter pris på at Senterpartiet viser interesse i Regjeringens planer og virkemidler for å bygge mer vei og redusere bompengeandelen. Som kjent har Regjeringen og det borgerlige stortingsflertallet allerede økt bevilgningene til planlegging og prosjektering av veiprosjekter, og en rekke veiprosjekter er fremskyndet. Bevilgningene til vedlikehold og asfaltering er også økt, til glede for bilister og næringsliv over hele landet. Gjenstående behov er dog svært store, og det er viktig at arbeidet ytterligere styrkes i årene fremover.
Som kjent arbeides det med en bompengereform, hvor det blant annet skal gjøres grep som å redusere antall bompengeselskap til noen få, redusere lånerenten, kompensere renteutgifter via statsbudsjettet m.m. I foregående stortingsperioder er antallet bompengeselskaper og nivå på bompengegjelden økt kraftig. Sunnvolden-erklæringen legger derimot til grunn at bompengeandelen skal reduseres. Det er under H/FrP regjeringen så langt fjernet bomstasjoner på sju strekninger, og bompengegjelden er redusert i flere prosjekter.
I skriftlig spørsmål 15:920 (2013-2014) fra stortingsrepresentant Geir Pollestad, tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, ble det bedt om detaljert beregning av hvordan noen bruddstykker i Regjeringens omtalte overgangsordning i bompengesektoren ville slå ut for 13 prosjekter. I sitt spørsmål hevder representanten Sjelmo Nordås at undertegnende ”ikke vil bidra til å gi svar på de beregninger som etterspørres.” Det er ikke riktig. I mitt svar skrev jeg at:

”[...] ønske om beregninger dreier seg om enkeltmomenter i overgangsordningen for rentekompensasjonsordningen for bompengelån. […] Den skisserte overgangsordningen er et steg på vegen mot de større endringene i bompengesektoren. Regnestykkene som viser de faktiske besparelsene i det enkelte prosjekt sammenlignet med tidligere rammebetingelser må vi komme tilbake til når utformingen av rentekompensasjonsordningen er på plass.”

Jeg bekrefter at det jeg skrev i svarbrev til representanten Pollestad står ved lag. Beregningene for endringer i de 13 ulike bompengeprosjektene vil gjøres tilgjengelig for Stortinget straks tallmaterialet foreligger.