Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1002 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Politiet uttrykker bekymring vedrørende barns bruk av soft guns og replica våpen. De melder om skader på andre barn og på eiendom, og frykter at slike lekevåpen kan forveksles med ekte våpen slik at politiet risikerer å skyte personer med lekevåpen.
Hvilke grep tar justisministeren mot økende bruk av replicavåpen og for å sikre at 18-årsgrensen overholdes (også ved nettsalg) og vil han kreve merking/farging av slike våpen på lignende måte som f.eks. USA for at de ikke skal forveksles med ekte våpen?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Etter våpenloven er det forbudt å bære luft- og fjærvåpen samt våpenetterligninger på offentlig sted uten aktverdig grunn. Våpenet eller våpenetterligningen skal uansett oppbevares skjult dersom det transporteres. Overtredelse av forbudet kan føre til straff med bøter eller fengsel.
Det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av luft og fjærvåpen. Det kan gis dispensasjon av politiet fra alderskravet, men personer under 16 år kan ikke få slik dispensasjon. 18 årsgrensen sikres blant annet ved at luft og fjærvåpen kun kan selges gjennom forhandler med bevilling til å selge slike våpen. Forhandlere må forsikre seg om at kjøper oppfyller alderskravet. Ved brudd på regelverket kan kjøper ilegges bøter eller fengselsstraff, og forhandler risikerer å miste bevillingen.
Jeg vil også påpeke at foreldre har et ansvar dersom de med vitende og vilje lar sine barn bruke denne typen våpen uten forsvarlig tilsyn. De vil da etter omstendighetene risikere straff etter våpenlovens bestemmelser og erstatningsansvar dersom bruken av slike våpen forårsaker skader.
Slik jeg vurderer situasjonen setter dagens regelverk tydelige grenser for kjøp og bruk av denne typen våpen. Brudd på regelverket er alvorlig, noe som markeres med muligheten for å gi bøter og fengselsstraff. Jeg vil følge med på utviklingen for å se om det blir behov for ytterligere innskjerpinger, men mener foreløpig at dagens regelverk er tilfredsstillende.