Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1010 (2013-2014)
Innlevert: 23.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helse- og omsorgskomiteen er blitt kontakta av Tinn kommune ved rådmann som er bekymra over tempoet og omfanget av gjennomføringa av Utviklingsplanen Telemark HF. Helseministeren har informert Stortinget om at han i foretaksmøtet ga klar beskjed om at før akutt-tilbodet ved Rjukan blir lagt ned, må det vere oppdaterte og fornya planar for akuttfunksjonane utanfor sjukehuset.
Ut frå dette, vil helseministeren stoppe at avvikling av akuttfunksjonar ved Rjukan sykehus skjer allereie no til hausten?

Begrunnelse

Rådmann i Tinn kommune har blitt varsla om at Telemark HF i ei orienteringssak har behandla avviklinga av Rjukan sykehus. Ortopedisk aktivitet skal overførast til Notodden innan 01.10.14. Medisinsk akutt-aktivitet skal vidareførast til 20.06.15. Men det blir varsla at dette kan avviklast tidlegare om ein ikkje klarar å etablere tilfredsstillande kompetanse.
I føretaksmøtet var Statsråden klar på at før akutt-tilbodet ved Rjukan vart lagt ned, må det oppdaterte og fornya planar for akuttfunksjonar utanfor sjukehus. I Stortinget 17/6-14 bekrefta statsråden at han meinte at dei planane som er i dag, ikkje er gode nok. Dette skal på plass før akutt-tilbodet på Rjukan kan leggast ned. Statsråden sa vidare at " å levere dette allereie i forbindelsen med statsbudsjettet til hausten vil etter min oppfatning innebære at vi gir Sykehuset Telemark altfor stramme rammer - både tidsmessig og med tankte på de ikke kjenner til de økonomiske rammene - til at de kan levere en god plan."
statsråd Høie har altså gjort det klart at det må kome ein ny plan for prehospitale tenester og beredskap før akutttilbod kan leggast ned. Likevel ser vi no at føretaket varslar avvikling som planlagt. Det er heller ikkje samarbeid mellom kommune og føretak om dei endringane som skjer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De endringene som nå skjer er i tråd med utviklingsplanen for Sykehuset Telemark. Mitt krav i foretaksmøtet 5. juni 2014 om at planer for de prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen på Rjukan betyr at slike planer må foreligge før medisinsk akuttmottak avvikles. I utviklingsplanen er det lagt opp til at ortopedisk virksomhet på Rjukan avvikles 30.9.2014 og medisinsk akuttmottak avvikles 20.6.2015.
Sykehuset Telemark opplyser at det er store utfordringer med stabil legebemanning av både ortopedisk virksomhet og akuttfunksjonen på Rjukan sykehus. Det er to fast ansatte ortopeder ved Rjukan sykehus. Begge har sagt opp sine stillinger og vil slutte primo august 2014. Ortopedisk aktivitet vil videreføres i tråd med planen til 30.9.2014, ved at ortopediske leger forflyttes fra Notodden/Skien, samt ved innleie av vikarer. Når det gjelder det indremedisinske akuttmottaket så opplyser Sykehuset Telemark at en av to overleger i indremedisin vil slutte i august 2014. Akuttmottak for medisinske pasienter vil videreføres fram til 20.6.2015 med en fast ansatt overlege i indremedisin, i tillegg til bemanning fra Notodden/Skien og innleie av vikarer. Sykehuset Telemark planlegger å kontinuere stafett med vaktberedskap for overleger i anestesi i hele perioden frem til akuttmottaket stenger 20.6.2015. Dette er beskrevet i Utviklingsplanen og valgt for å sikre en faglig trygg akuttfunksjon og imøtekomme kravet om en god kompetanseoverføring til kommunal legevaktfunksjon, som vil være under oppbygging i avviklingsperioden.
Sykehuset Telemark og Tinn kommune har avtalt at de skal etablere en dialog om fremtidige løsninger for annen/ny aktivitet ved Rjukan sykehus umiddelbart etter sommerferien. Sykehuset Telemark oppgir at de ønsker å bidra til å sikre at kommunen har nødvendig system og kompetanse for å håndtere akutt- og døgnpasientene i tråd med føringene i samhandlingsreformen.
Jeg har også invitert partene til et møte tidlig i august om saken.
Styret i Sykehuset Telemark har bedt om at status for omstillingene på Rjukan og Kragerø inkluderes i de månedlige virksomhetsrapportene for å sikre god kontroll på gjennomføringsprosessen.
Når det gjelder mitt krav i foretaksmøtet om at planer for de prehospitale tjenester skal oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen på Rjukan, så merker jeg meg at styret har bedt om at det legges fram en plan for arbeidet med realisering av blant annet dette vedtaket i styremøtet i Sykehuset Telemark i september 2014. Jeg kommer også til å følge opp denne saken videre.