Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1015 (2013-2014)
Innlevert: 24.06.2014
Sendt: 24.06.2014
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil/kan statsråden gjøre for at familier med barn og unge med funksjonshemminger har et verdig og kvalitativt godt tilbud også i ferietiden?

Begrunnelse

Barn og unge med funksjonshemminger opplever at deres tilbud i sommerferiene stenges pga. ferieavvikling, eller at kommuneøkonomien er så skral at de blir innvilget en uke i stedet for to på leir for å nevne et eksempel. Foreldre som gjør en enorm innsats gjennom hele året opplever en ekstra utfordring for å få sommeren til å gå i hop i tillegg til sin ellers travle hverdag, fordi det ikke er noe tilbud til deres unge på dagtid. SFO stenger og leirtilbud og avlastning reduseres. Det sliter i tillegg på de andre barna i familien og utfordrer til tider hele storfamilien. Når høsten og hverdagen kommer er disse familiene ofte mer utslitte enn noen gang.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet er stilet til arbeids- og sosialministeren. Spørsmålet berører flere statsråder med ansvar for kommunale tjenester og tiltak, herunder ferietilbud av ulik art til skolebarn og helse- og omsorgstjenester. Jeg er blitt bedt om å svare.
Som Stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad kjenner til, er det kommunene som har ansvaret for å sikre at alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid får nødvendige helse- og omsorgstjenester. Som helse- og omsorgsminister er det mitt ansvar å legge forholdene til rette for at kommunene er i stand til å løse sine oppgaver innenfor helse- og omsorgsfeltet.
Pårørende som tar vare på sine nærmeste, gjør en avgjørende innsats og fortjener å bli møtt med et offentlig hjelpeapparat som jobber sammen med dem og avlaster dem. Vi vil at Pårørendeprogrammet 2014-2020 skal utvikle bevissthet og verktøy for at dette skal bli god praksis i kommunene. Sommerferier og andre ferier skal ikke være en merbelastning. Avlastningsbehov må avklares og planlegges i god tid slik at nødvendige ressurser kan settes inn og personell få opplæring etter behov. Jeg vil også peke på at Stortinget den 16. juni vedtok regjeringens forslag om å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal også bidra til å bedre hverdagen for barn og unge med behov for assistanse og deres foreldre.
Barn med langvarige og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester har rett til individuell plan når de /deres foreldre ber om det. Fordeling av ansvar og koordinering av tjenester og tiltak i ferietid hører naturlig med i en individuell plan. Kommunen har også ansvar for å samarbeide om tiltak på tvers av tjenestesteder og etater.
Det er viktig, slik Olaug V Bollestad poengterer, at barn/unge med nedsatt funksjonsevne skal ha et verdig og kvalitativt tilbud også i ferietiden. De vil ikke, og skal ikke, være en slags gjenstand for avlastning. Kommunene og tilbydere av kultur-, idretts- og aktivitetstiltak har ansvar for å legge til rette slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir inkludert. Det samme gjelder for sommerskoletilbud og lignende. Godt organiserte tilbud i disse sektorene kan bidra til trivsel og mestring. Samtidig vil de da ha en avlastende på foreldrene.
Kommunen har ansvar for å etablere tiltak og tjenester som fremmer sosial trygghet, bedrer levevilkårene for vanskeligstilte, bidrar til likeverd og likestilling og forebygger sosiale problemer. Lovgiver har gitt kommunene stor frihet til selv å organisere tilbud slik det er mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Det er viktig at vi beholder en oppmerksomhet på at barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre får tilbud og muligheter som er likeverdig med det andre barn og unge og deres foreldre har tilgang til. Dette er en del av den statlige politikken for personer med nedsatt funksjonsevne og som blir koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.