Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2013-2014)
Innlevert: 24.06.2014
Sendt: 24.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ikke dagsenter og sosiale treffpunkt for de som sliter med ulike lidelser stenges ned i sommerferien?

Begrunnelse

Mange mennesker med psykiske lidelser eller andre former for sykdom opplever sommeren og ikke minst all ferieavvikling i de tilbudene de bruker til daglig som krevende. Hverdagene i seg selv er krevende og de har brukt lang tid på å finne seg tilbud hvor de kan føle at de blir sett, ivaretatt og vite at de har et sted de hører til og er ventet. Det gir mening i hverdagen og bedre mestring av egen sykdom.
Når sommeren kommer og ferie og ferieavvikling står for døren, opplever de at deres tilbud stenger. Deres hverdag blir utrygg, de mangler et sosialt nettverk og følelsen av å være utenfor blir ekstra stor, og noen kan lett komme inn i tunge perioder i sin sykdom igjen. Når alle andre koser seg med ferie og opplevelser blir de ofte mer ensomme enn noen gang. Derfor er sommeråpne tilbud viktig for denne gruppen, for å sikre stabilitet og forutsigbarhet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som Stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad kjenner til er det kommunene som har ansvaret for å sikre at alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid får nødvendige helse- og omsorgstjenester. Som helse- og omsorgsminister er det mitt ansvar å legge forholdene til rette for at kommunene er i stand til å løse sine oppgaver innenfor helse- og omsorgsfeltet.
Denne regjeringen er spesielt opptatt av personer med psykiske lidelser og med rusavhengighet. Vi har igangsatt arbeid med stortingsmelding om folkehelse, stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste og nasjonal helse- og sykehusplan. Psykisk helse vil inngå i alle disse meldingene. For meg er det av sentral betydning å bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2015, er 200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med styrking av kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske problemer. Videre bevilger vi i dag midler til Mental Helses Hjelpetelefon som er et døgnåpent lavterskeltilbud som er tilgjengelig alle dager i året.
Som nevnt innledningsvis er det kommunenes oppgave å sikre nødvendige tjenester til de som oppholder seg i kommunene. Lovgiver har gitt kommunene stor frihet til selv å organisere tilbudet slik det er mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Så lenge kommunen oppfyller sine lovpålagte forpliktelser, kan jeg som helse- og omsorgsminister ikke overprøve kommunenes vurderinger knyttet til åpningstider og tilgjengelighet. Jeg må kunne forutsette at kommunene finner hensiktsmessige løsninger for å imøtekomme befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester også gjennom sommeren.