Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1021 (2013-2014)
Innlevert: 26.06.2014
Sendt: 26.06.2014
Besvart: 30.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil Regjeringen gjøre for å kompensere Tinn kommune for det store tapet av arbeidsplasser som vil følge en eventuell realisering av Regjeringens godkjenning av nedbyggingen av Rjukan sykehus?

Begrunnelse

Helseministeren har godkjent beslutning i Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst om avvikling av akuttfunksjoner ved Rjukan sykehus. Helseministeren har gjort det klart at nedlegging ikke vil bli gjennomført før tilfredsstillende alternativer for akuttberedskapen i området er funnet. Han har fått støtte fra et flertall på Stortinget for denne tilnærmingen.
SV er uenig i helseministerens beslutning, og mener akuttfunksjonene ikke må avvikles. Siden det er sannsynlig at vedtaket likevel gjennomføres er det naturlig å be regjeringen redegjøre for hvordan den har tenkt å avhjelpe den dramatiske situasjon som oppstår i Tinn kommune når et stort antall arbeidsplasser forsvinner fra sykehuset. Mer enn hundre arbeidsplasser kan forsvinne, et hardt slag for en kommune med under seks tusen innbyggere.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Fra og med 2003 har forvaltningen av de regionale utviklingsmidlene vært delegert til fylkeskommunene. Fylkeskommunen og det regionale partnerskapet har dermed fått økt frihet til å gjøre vurderinger, basert på lokale og regionale forhold. Dette innebærer at fylkeskommunen kan prioritere geografiske områder som de mener bør få større oppmerksomhet - for eksempelomstillingsutfordringer. Det vil si at det er fylkeskommunene som har ansvaret for omstillingsarbeidet i eget fylke. Dette gjelder både i forhold til å prioritere hvilke områder som skal få bistand og hvor mye midler disse eventuelt skal få.
I forbindelse med de årlige statsbudsjettene innhenter mitt departement informasjon fra fylkeskommunene om det er kommuner/regioner som har eller som kan forvente å få omstillingsutfordringer det kommende år. Av rammen på kap. 551 post 60 har det siden 2004 blitt tildelt ca. 60 mill. kr totalt til de fylkeskommunene som har spilt inn omstillingsutfordringer.
Fra tid til annen oppstår det imidlertid situasjoner som gjør at fylkeskommunen, virkemiddel-apparatet og kommunene gjennom sine ordinære budsjetter ikke har ressurser til å bistå i tilstrekkelig grad. Når slike situasjoner oppstår er det viktig å ha et helhetlig perspektiv, og bl.a. sikre en rimelig likebehandling av steder med noenlunde samme problemer, ikke minst må dette gjelde steder utenfor de større byregionene.
Kriteriene for denne ekstrainnsatsen er som følger:
Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode, og reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.
I en totalvurdering av situasjonen i området skal det imidlertid også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling innenfor den aktuelle bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det også være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.
Det er derfor viktig at Tinn kommune går i dialog med Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge for å finne ut om og i tilfelle hvordan et omstillingsarbeid eventuelt bør igangsettes.