Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1033 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 03.07.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): En enstemmig Energi- og miljøkomite har slått fast "at hele områdets kraft-behov skal dekkes med kraft fra land" på Utsirahøyden. Upstream skriver i dag at Statoil har bekreftet at de har besluttet en turbin på 30 MW og planlegger enda en turbin på 30 MW på Johan Sverdrup. Turbinene planlegges dessuten uten varmegjenvinning som dermed betyr lav virkningsgrad.
Kan statsråden bekrefte at han vil følge opp Stortingets vedtak slik at PUD for Sverdrup ikke vil inneholde turbiner, men at hele områdets kraftbehov dekkes med kraft fra land?

Begrunnelse

Statoil har nå bekreftet at selskapet planlegger to gassturbiner på Johan Sverdrup. Den ene er enda ikke formelt vedtatt, men planlegges. Turbinene er på 30 MW hver, og dermed kan Johan Sverdrup være selvforsynt med kraft gjennom hele levetiden med den opprinnelige strømkabelen på 100 MW og de to turbinene de nå planlegger.
I så fall er det grunn til å stille spørsmål ved om selskapene virkelig planlegger for en områdeløsning. Det virker spesielt at Statoil er villige til å kjøpe to turbiner som i følge Upstram vil koste ca. en milliard kroner på tross av at Stortinget har vedtatt at hele områdets kraftbehov skal dekkes med kraft fra land. Statoil har hevdet at det ikke er plass til å ta inn en kabel til en områdeløsning. Men det er altså plass til to turbiner.
Det må være bedre å øke effekten på den planlagte strømkabelen enn å gjøre dette.
Når Statoil har fleksibilitet til å planlegge en ekstraturbin (nr. to som ikke enda er vedtatt) bør det også være tid til å sikre rett størrelse på strømkabelen.
Til TU uttalte Statoil nylig at antatt maksimalt kraftbehov nås i 2025 og utgjør ca. 120 MW. Statoil vil ha 160 MW tilgjengelig dersom de får bygge ut to turbiner.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak fra behandlingen av Dokument 8:58 S (2013–2014), jf. Innst. 237 S (2013-2014).
Det har hele tiden vært planen at kraftbehovet for Johan Sverdrups første byggetrinn vil bli dekket med kraft fra land. Dette ligger til grunn for rettighetshavernes arbeid med plan for utbygging og drift.
Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til uavhengige systemer som kan forsyne innretningene med kraft dersom hovedkraften skulle falle ut. For å oppfylle dette kravet er det planlagt å installere en gassturbin på Sverdrup-innretningene.
Rettighetshaverne jobber nå med å utarbeide plan for utbygging og drift av Johan Sverdrups første byggetrinn. Planen er å sende denne inn til myndighetene for godkjenning tidlig 2015, med påfølgende myndighetsbehandling våren 2015.