Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1045 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan vil ministeren følge opp de regionale helseforetakene, slik at de faktisk øker kapasiteten innen rusomsorgen, og kan ministeren se andre muligheter å finansiere et forskningsprosjekt på Heskestad over en 3-4 årsperiode, slik at behandlingsopplegget som er utarbeidet kunne bli prøvd ut og dokumentert gjennom oppfølging fra Korfor?

Begrunnelse

Med bakgrunn i at ministeren i vinter raskt gav beskjed til de regionale helseforetakene om å øke antall behandlingsplasser for rusbehandling skrev Frelsesarmeens Rusomsorg i Stavanger til Helse Vest og gav uttrykk for at de var klare for å utvide antall plasser umiddelbart både i Stavanger og på Heskestad. De fikk tilbakemelding om at nye behandlingsplasser ville først bli vurdert sammen med utlysning av anbud innen TSB. Trykket på Frelsesarmeens stabiliseringsplasser ble etterhvert så stort at Helse Vest valgte etter en tid å øke med tre plasser hos Frelsesarmeen.
Når så Frelsesarmeen leverte sitt anbud i 25. april 2014 gav de tilbud om både å kunne øke plasser og tjenester i Stavanger, men også å etablere en ny avdeling med 14 plasser på Heskestad.
I første forhandlingsmøte ble det gjort klart fra Helse Vest at det ikke var aktuelt med Heskestad.
Men det som overrasket mest var at Helse Vest bad Frelsesarmeen levere et nytt tilbud på driften i Stavanger med reduksjon på antall plasser fra dagens avtale. Dette på tross av at foretakene er bedt om å øke antall plasser?
Frelsesarmeen har også utarbeidet sammen med gode leger fra Korfor og Helse Stavanger et behandlingstilbud rettet mot en spesiell behandlingsgruppe innen LAR.
Disse legene hadde håpet å få etablert denne tjenesten på akkurat Heskestad, og samtidig legge opp til et forskningsprosjekt nettopp på et slikt tilrettelagt tilbud som akkurat Heskestad med sin beliggenhet og mulighet, sammen med god faglighet kunne bidratt til. Dette ser ut til å bli en umulighet når Helse Vest har sagt at Heskestad kan glemmes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I departementets oppdragsbrev til de regionale helseforetakene (RHF) for 2014 er det tydeliggjort hvor mange døgnplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) det enkelte RHF skal kjøpe utover den kapasiteten som ligger i gjeldende avtaler for 2013. Allerede i slutten av oktober i fjor hadde jeg møte med ledelsen i de regionale helseforetakene hvor budskapet i regjeringsplattformen ble presentert. I oppdragsdokumentet markerte vi at innkjøpet skulle gjøres så raskt som mulig i 2014. For Helse Vest sitt vedkommende skal det kjøpes inn 40 plasser ekstra i 2014.
Helse Vest RHF opplyser at de har vurdert mulighetene både innenfor og utenfor dagens avtale for å oppfylle kravet. I dette lå det også en vurdering av handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverkets rammer mht. å kunne endre gjeldende avtaler uten å måtte gjennomføre ny anskaffelsesprosess. I denne forbindelse opplyser Helse Vest at de i slutten av 2013 rettet en henvendelse til alle avtalepartene innenfor TSB for å få kartlagt hvilke muligheter de hadde for å øke kapasiteten relativt raskt. Helse Vest orienterer at de i dialog med sine avtaleparter har økt tilbudet med til sammen 13 døgnplasser, og at endringene ble satt i verk i løpet av de første månedene i 2014. Forslaget fra Frelsesarmeen i Stavanger ville imidlertid innebære en større endring i en gjeldende avtale enn anskaffelsesreglementet tillater.
Helse Vest kunngjorde i mars «Anskaffelse av kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige», hvor det bl.a. ble lagt inn en generell økning innenfor TSB, inklusive økning på 40 døgnplasser. De nye avtalene skal i utgangspunktet tre i kraft fra 1.1. 2015 da gjeldende avtaler utløper 31.12.2014. Helse Vest opplyser at de gjerne ser at de nye avtalene kan få tidligere oppstart, hvis den enkelte tilbyder har kapasitet og anledning til dette. Det er et mål at de resterende nye ekstra plassene kan tas i bruk så raskt som oppdragsmottakerne har mulighet til i 2014 – slik at kravet om totalt 40 nye døgnplasser oppnås.
Oppfølgingen av oppdragsdokumentet skjer først og fremst gjennom ordinære rutiner. Departementet mottar årlig melding fra de regionale helseforetakene etter årets utløp. De regionale helseforetakene må da gjøre rede for resultater av krav i oppdragsdokumentet. Ved eventuell sviktende resultater vil departementet vurdere egnet oppfølging.
For ruspasienter med omfattende hjelpebehov, inkludert LAR pasienter, er det nødvendig at spesialisthelsetjenesten og berørte kommuner i samarbeid finner fram til gode samlede tilbud som dekker de behovene denne pasientgruppen har. Jeg har tillit til at de regionale helseforetakene finner fram til slike løsninger
Finansiering av forskning skjer i hovedsak gjennom de regionale helseforetakene og gjennom Norges forskningsråd. For å sikre forskningens legitimitet legger ikke departementet føringer for hvilke enkeltprosjekt som skal finansieres. Når det gjelder spørsmålet om muligheter for å få finansiert det aktuelle forskningsprosjektet foreslår jeg at forskerne søker om midler gjennom Norges forskningsråd eller gjennom Helse Vest RHF, gitt at vilkårene for å søke her er oppfylt. Gjennom norsk deltakelse i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, kan også forskere i Norge søke herfra.