Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1047 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 07.07.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvordan ligger Forsvarsbygg an med utfasingen av all fossil oljefyring i sine bygg og når blir målet i regjeringserklæringen om å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 nådd?

Begrunnelse

Det finnes et mangfold av gode, fornybare oppvarmingsløsninger for alle typer bygg og boliger. Staten som stor nasjonal byggaktør bør gå foran i utfasingen for å utvikle et mangfoldig, innovativt og robust marked for fornybar varme over hele landet, på samme måte som Oslo kommune har bidratt til å bygge et lokalt marked og kompetanse ved å anskaffe fossilfri oppvarming til sine bygg. Det haster med å få opp tempoet i utfasingsarbeidet i statlige bygg for å nå målet i tide og for å sikre at det installeres energieffektive oppvarmingsløsninger av høy kvalitet og med lave driftskostnader.
Oljekjeler spiller i dag kun en beskjeden rolle for forsyningssikkerhet og beredskap. Det er både ønskelig og mulig å bli kvitt også den fossile spisslasten for sette en strek over fossil oppvarming av bygg og bolig i Norge én gang for alle. Oslo kommune faset ut fossil oljefyring i alle sine 147 formålsbygg uten å ty til fossil fyringsolje som spiss- og reservelast. Spisslasten blir i dag tatt med biofyringsolje og strøm.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 30. juni 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om utfasing av fossil fyringsolje i forsvarssektorens bygg. I 2006 ble det etablert et prosjekt for å redusere forbruksveksten av energi i forsvarssektoren gjennom energisparetiltak, og et program for konvertering av de største varmesentralene basert på fossil olje til mer miljøvennlige metoder. Forsvarsdepartementets målsetting med programmet er å redusere forbruket av fossil oljefyring med 70 prosent innen utgangen av 2016, det vil si fra 14 000 kubikkmeter til om lag 4 200 kubikkmeter fyringsolje. I 2013 var forbruket allerede redusert med 50 prosent i forhold til 2006-nivået. På spørsmål nr. 877 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Holmås om utfasing av fyring med fossil olje svarte klima- og miljøministeren 6. juni 2014 blant annet «Gjennom klimaforliket er det enighet om at fossil fyringsolje som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. I revidert nasjonalbudsjett (Meld. St. 2 (2013-2014)) varslet regjeringen at vi har som ambisjon å fase ut oljekjeler som grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016. Regjeringen arbeider derfor med sikte på å fase ut oljefyring som grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016 og som grunnlast i øvrige statlige bygg innen utgangen av 2018.» Ovennevnte program for konvertering av de største varmesentralene i forsvarssektoren vil bli videreført. Det arbeides i tillegg med utfasing av oljekjeler i mindre fyrhus. Det planlegges med å fase ut forsvarssektorens bruk av oljefyring som grunnlast innen utgangen av 2018.