Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1036 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor mye ressurser er brukt på å utvikle forslaget til ordningen med fritt behandlingsvalg, og hva ser statsråden for seg at helsemyndighetene trenger av ressurser til og etablere og drifte ordningen på en forsvarlig måte?

Begrunnelse

Det har vært en offentlig debatt om hvorvidt regjeringens nye helsereform vil føre til mer byråkrati. Derfor ønsker jeg svar på spørsmål om ressursbruk knyttet til utvikling, etablering og drift av ordningen. Velgerne, pasientene og innbyggerne bør vite hva denne omleggingen krever av forvaltningen. Utvikling av kvalitetssystemer, samt å prissette og definere alle medisinske tjenester som skal inkluderes i ordningen er helt avgjørende. Det vil også være behov for ansatte til å administrere ordningen i forvaltningen, helseregionene og sykehusene. Dette vil kreve store ressurser, som da prioriteres på bekostning av andre tiltak i tjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på offentlig høring et forslag om å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Det framgår av høringsnotatet at departementet vil legge fram en lovproposisjon for Stortinget i løpet av høsten 2014. Det fremgår videre at regjeringen vil komme tilbake til de budsjettmessige konsekvenser av å innføre fritt behandlingsvalg i de årlige budsjettforslagene.
Jeg viser i tillegg til Prop. 93 S (2013–2014), jf. Innst. 260 S (2013-2014) som ble vedtatt av Stortinget 20. juni 2014. Her fremgår det at Stortinget sluttet seg til en bevilgningsøkning på til sammen 17 mill. kroner til ordningen med fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.
Utvikling av forslaget i høringsnotatet er på vanlig måte utarbeidet i departementet, innenfor de ordinære budsjettrammene.