Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1037 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): På informasjonsmøtet 24.juni 2014 på Rjukan sykehus opplyste klinikksjef Ivar Dahl, som ledet møte, at han ikke var kjent med at det hadde vært kontakt mellom statsråden, Helse Sør-Øst og ledelsen for Sykehuset Telemark HF etter behandlingen i Stortinget.
Er det som nå skjer fra Sykehuset Telemark HF ovenfor Rjukan sykehus i tråd med statsrådens vilje?

Begrunnelse

I møteprotokoll fra Helse Sør-Øst RHF 3.juni 2014 heter det i vedtaket: «Styret forutsetter at Sykehuset Telemark HF sikrer at de prehospitale tjenestene har nødvendig kvalitet og kapasitet ved gjennomføring av endringene og i den fremtidige driftssituasjonen.»
I protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 5.juni 2014 heter det i vedtaket: «Foretaksmøtet ber om at planer for prehopspitale tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avviklingen av akuttfunksjonen ved sjukehuset Telemark, Rjukan.»
Stortinget behandlet 17.juni 2014 innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes og Geir Pollestad om at sykehusstruktur og endringer av vesentlige oppgaver ved sykehus skal avgjøres av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan. I debatten i stortingssalen uttalte statsråd Bent Høie: «Jeg mener at den situasjonen som er nå ikke er god nok når det gjelder sykehuset i Telemark og det å ha prehospitale tjenester eller akuttilbud utenfor sykehusene. Derfor er det en klar beskjed fra meg – gjennom foretaksmøtet – at før akuttilbudet ved Rjukan sykehus nedlegges, må det være oppdaterte og fornyede planer for akuttfunksjonene utenfor sykehuset. Jeg hadde ikke vedtatt det hvis jeg mente at de planene som er i dag er gode nok. Derfor skal dette på plass før akuttilbudet ved Rjukan legges ned.»
Den 24.juni 2014 var det informasjonsmøte på Rjukan sykehus, for en del av de ansatte ved sykehuset. Møtet ble ledet av klinikksjef Ivar Dahl ved Sykehuset Telemarks Klinikk Notodden/Rjukan. På direkte spørsmål angående akuttilbudet svarte Dahl at han ikke visste om det hadde vært kontakt fra statsråd Høie til Helse Sør-Øst og videre til ledelsen for Telemark Sykehus HF etter behandlingen i Stortinget. Som følge av tidspress for å gjennomføre Utviklingsplan 2014-2016 Sykehuset Telemark HF, med hensyn til overføringen av akutt- og døgnfunksjoner fra sykehuset på Rjukan til Notodden, var det avgjørende viktig å gjennomføre informasjonsmøtet 24.juni 2014 på tross av at alle ansatte ikke var innkalt.
I følge NRK Telemark 25.juni 2014 publisert 17:49 (nett) krangler ledelsen ved Sykehuset Telemark HF og ledelsen i Tinn Kommune om hva statsråden har ment med sine uttalelser i Stortinget. NRK Telemark skriver:

«Direktør Bess Frøyshov ved sykehuset Telemark HF meiner at planane som ligg føre, meir enn oppfylgjer krava statsråden lista opp for Stortinget. - Akuttberedskapen ved sjukehuset blir erstatta av ei ambulanseteneste som har rundt fem gonger så stor kapasitet som trongen. Samstundes vil Sjukehuset Telemark fylgje nøye med på kva som skjer med akuttberedskapen utanfor sjukehusa i det året vi treng for å avvikle beredskapen på innsida av sjukehusa, seier sjukehusdirektøren.»

Ifølge oppslag i Rjukan Arbeiderblad 26.juni 2014 heter det:

«Sykehusdirektøren i Telemark har ikke tenkt å legge frem en ny plan for akuttberedskapen utenfor sykehus når Rjukan sykehus legges ned. Hun og styret forholder seg kun til utviklingsplanen.»

Videre står det i artikkelen:

«Frøyshov mener det er utviklingsplanen Høie sikter til. –Planen er tydelig i forhold til sikkerhet og beredskap. Det har statsråden bekreftet. Det han ber oss om nå er at vi ikke gjennomfører utviklingsplanen uten at vi samtidig sørger for tilstrekkelig kapasitet i prehospitale tjenester, og det skal vi passe på. Så det ligger ikke noe nytt i det Høie sa foran Stortinget? –Nei, vi har akkurat laget en ny plan og nå skal vi passe på å gjøre dette på en god måte. I planen ligger utvidelse av døgnambulansen på Rjukan til døgnbil, pluss en døgnbil til så beredskapen blir utvidet."

Kirurgisk akuttberedskap legges ned allerede 1.oktober 2014.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mine svar på spørsmålene 1010, 1020 og 1034 fra hhv. representantene Toppe, Lysbakken og Otterstad.
Jeg har i foretaksmøte 5. juni 2014 bedt om at planer for prehospitale tjenester oppdateres og fornyes i god tid før avvikling av akuttfunksjonen ved Sykehuset Telemark, Rjukan. Jeg forventer at dette kravet følges opp av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Telemark HF i god tid før den planlagte avviklingen av det medisinske akuttmottaket 20. juni 2015. Jeg har tatt initiativ til et møte mellom Tinn kommune, Sykehuset Telemark og Helse Sør-Øst tidlig i august for å bidra til gode prosesser og omforent forståelse mellom de involverte partene. Helse Sør-Øst RHF har allerede forsikret meg om at de og Sykehuset Telemark har forstått kravene jeg har stilt i foretaksmøtet om at planer for de prehospitale tjenestene skal fornyes og oppdateres i god tid før akuttfunksjonen ved Rjukan avvikles.