Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1038 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Stortinget gjorde i møte 17. juni vedtak om nasjonal helse- og sykehusplan. KrF har i media tolket vedtaket i denne saken som en seier for de som jobber for å bevare Flekkefjord sykehus.
Kan statsråden bekrefte at forslaget er slik å forstå som stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan sier?

Begrunnelse

Vedtak i saken:

"Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget, der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenesten i planperioden."

Hans Fr. Grøvan kommenterte dette slik til avisa Agder:

"Forslaget er å forstå slik at ingen endring av struktur og innhold med hensyn til tilbud/spesialisthelsetjenester kan endres uten at Stortinget har sagt sitt. Det betyr at man ikke kan nedlegge for eksempel sykehuset i Flekkefjord, eller gjøre endringer a la å ta vekk akutt- og fødefunksjonen uten at Stortinget har behandlet saken innenfor en nasjonal helse- og sykehusplan."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg kan bekrefte at regjeringen vil legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2015 der ”Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenester i planperioden”, slik det refereres til. Når Stortinget har sluttet seg til de prinsippene som skal gjelde for sykehusstruktur og hvilke ulike typer sykehus vi skal ha i framtiden, vil dette gi rammene for hva de regionale helseforetakene kan og vil beslutte om konkret struktur og oppgavedeling mellom sykehusene i sin region.
Sørlandet sykehus har Utviklingsplan mot 2030 på høring med frist til 15.november 2014. Prosjektrapporten beskriver flere ulike modeller for framtidig sykehusstruktur. Sørlandet sykehus HF har i forbindelse med høringen presisert at styret ikke har tatt stilling til hvilken modell som bør velges. Sørlandet sykehus har oppgitt at de vil samordne utviklingsplanen med Nasjonal helse- og sykehusplan. Det forventes derfor ikke noe endelig vedtak om utviklingsplanen i Sørlandet sykehus før mot slutten av 2015/begynnelsen av 2016. Helse Sør-Øst tar ikke stilling til utviklingsplanen for Sørlandet sykehus før Sørlandet sykehus har behandlet saken ferdig. Utviklingsplanen for Sørlandet sykehus vil dermed ikke bli endelig vedtatt før etter at den nasjonale helse- og sykehusplanen er behandlet i Stortinget.
Jeg er opptatt av at nødvendig utviklings- og planarbeid ikke settes på vent til Nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram. Med Nasjonal helse- og sykehusplan ønsker jeg å bygge på en ansvars- og oppgavefordeling der Stortinget gir overordnede rammer og prinsipper for utviklingen, helsemyndighetene fastsetter de nasjonale, faglige kravene som skal gjelde for sykehusene, og helseforetakene beslutter oppgavefordelingen mellom sykehusene innenfor disse rammene. Jeg ønsker ikke med Nasjonal helse- og sykehusplan å legge opp til at Stortinget skal ta beslutninger knyttet til det konkrete føde- og akuttilbudet eller øvrige endringer ved de ulike sykehusene. Jeg ønsker at tjenesten også i framtiden skal ha mulighet for å gjennomføre utviklingsarbeid ut fra lokale behov og forutsetninger, men innenfor de nasjonale rammer og kriterier som blir satt. Stortinget må ikke ta over det ansvaret som ligger hos styret og ledelsen for helseforetakene med å levere gode og trygge helsetjenester til befolkningen i sitt område. Det er styrene og administrasjonenes ansvar å gjøre nødvendige endringer i driften for å sikre at sykehusene tilbyr de helsetjenestene befolkningen til enhver tid trenger, at de holder god kvalitet og tilbys i rett tid.
I foretaksmøtene med regionale helseforetak i vår har jeg derfor også understreket at strategi, plan- og investeringsprosesser skal gjennomføres som planlagt og ikke stoppe opp i påvente av Nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringen har ansvar for å sikre at helseforetakenes beslutninger er innenfor de rammer Stortinget har gitt. Helseforetakslovens § 30 slår fast at saker av vesentlig betydning, som har prinsipielle sider eller vesentlige samfunnsmessige virkninger, skal behandles i foretaksmøte. Jeg vil følge nøye med på det utviklings- og endringsarbeidet som planlegges og gjennomføres i helseforetakene fram til Nasjonal helse- og sykehusplan er framlagt, og kan velge å benytte denne lovbestemmelsen dersom helseforetakene fatter beslutninger som er mot Regjeringens politikk og Stortingets flertall.