Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1039 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 06.08.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Hvilke grep vil statsråden ta som sørger for at det utvikles og innhentes tilstrekkelige kunnskap omkring samværets betydning for barn under offentlig omsorg?

Begrunnelse

Når barn og unge er under offentlig omsorg, er hovedregelen at barn og foreldre har rett til samvær. Selv om foreldrene er fratatt den daglige omsorgen for barna sine, er det for de fleste barn og unge verdifullt å ha kontakt med sine foreldre og øvrige familie, men ikke alltid. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som ved beslutning om omsorgsovertakelse også vedtar samværets omfang mellom barnet og foreldre. I enkelte tilfeller kan fylkesnemnda, av hensyn til barnets beste, bestemme at barnet ikke skal ha samvær og de kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er plassert.
I rapporten «Barn og unge i fosterhjem – en kunnskapsstatus» fra 2010 kommer det frem at samvær er for dårlig belyst forskningsmessig, og at det er store kunnskapsmangler. Det understrekes i rapporten at samvær mellom barn og unge i fosterhjem og deres biologiske familie og nettverk er en spesiell side ved fosterhjemsplasseringer som det er viktig å studere fra perspektivet til alle involverte parter både barna, foreldrene, fosterforeldrene og barneverntjenesten, og formelle beslutningsorganer.
I NOU 2012:5 «Bedre beskyttelse av barns utvikling» kap. 8 beskrives også de dilemmaer som kan være med samvær. Samvær kan både gi gode opplevelser som kan gi barna trygghet og opplevelse av sammenheng i livene sine, men samvær kan også være arenaer til konflikt og kan redusere muligheten for barnet å knytte seg til nye omsorgspersoner. Utvalget anbefaler derfor at det forskes mer på samvær og ulike samværsordninger i praksis.
Det er mange nye problemstillinger knyttet til kontakt mellom barn under offentlig omsorg og kontakt med biologiske foreldre særlig på sosiale medier. Denne problemstillingen ble belyst av NOVA-rapporten «Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg» nr. 4/14, som også konkluderer med behov for økt kunnskap.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg ser det som svært viktig at samvær mellom barn og foreldre tilrettelegges på en måte som er hensiktsmessig og tjenelig for barnet. Det er behov for mer kunnskap om hva som er til barnets beste når det gjelder samværsordninger, og jeg er opptatt av å forbedre kunnskapsgrunnlaget og gi gode faglige råd og anbefalinger til barneverntjenesten om samvær.
I NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling, anbefaler utvalget at tilknytningskvalitet skal være et grunnleggende vurderingstema i alt arbeid innen barnevernet. Utvalget foreslår at dette tillegges avgjørende vekt i beslutningsprosesser om bosted, samvær og tilbakeføring i barnevernssaker. Begrunnet i barns behov for stabilitet og kontinuitet i omsorgen etter en omsorgsovertakelse foreslår utvalget klare retningslinjer for, blant annet, samvær. Utvalget er opptatt av at barnets beste skal ligge til grunn for samvær. Videre fremhever de betydningen av samvær med støttende tilknytningspersoner. Utvalget fremmer flere konkrete anbefalinger på dette området. Departementet har i årets tildelingsbrev gitt Bufdir i oppdrag å gjennomgå og utvikle faglige anbefalinger for å følge opp tiltak som er foreslått i NOU 2012:5.
Bufdir er også bedt om å utvikle en faglig anbefaling for vurdering av plassering i fosterhjem i barnets slekt eller nære nettverk. Dette innebærer at barneverntjenesten skal stimulere til rekruttering av flere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk, blant annet gjennom bruk av familieråd.
I oppfølgingen av fosterforeldrene er barnets kontakt med biologiske foreldre et viktig tema. Dette omfatter også kontakt på sosiale medier.
NOVA gjennomførte i 2013 forskningsprosjektet ”Fosterhjem for barns behov”. I tildelingsbrevet for 2014 er Bufdir bedt om å følge opp resultatene fra dette forskningsprosjektet.
Ved omsorgsovertakelse fastsetter Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker samvær mellom foreldrene og barnet. For å styrke saksbehandlingskapasiteten i nemndene, har regjeringen nylig foretatt en tilleggsfinansiering på 5 millioner kr. Det er også igangsatt en evaluering av fylkesnemndene. Sluttrapport ventes tidlig i 2015. Hovedformålet med evalueringen er å få mer kunnskap om hvordan fylkesnemndene fungerer i dag sett i forhold til intensjonene med nemndene. Departementet er særlig opptatt av at evalueringen retter oppmerksomheten mot ressursbruk, organisering og rettssikkerhet. Eventuelle forskjeller mellom nemndene skal også belyses.
Jeg legger stor vekt på familiens betydning i barnevernet og ser familievernet som en viktig samarbeidspartner til barnevernet. I 2014 har familievernet fått tildelt ekstra midler (kr 6, 9 millioner) for å styrke tilbudet om foreldreveiledning til foreldre som mister omsorgen for sine barn og for å støtte foreldre i gjennomføring av samvær. Barnevernet og familievernet samarbeider på dette området.