Skriftlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er i følge oppslag i Tidens Krav stengt i helgene.
Hva tenker statsråden om barnas situasjon når man ikke lenger har et døgnåpent tilbud gjennom hele uken?

Begrunnelse

Barneavdelingen ved Kristiansund sykehus er stengt i helgene. For barn bosatt i Nordmøre og Romsdal og som trenger akutt behandling er Barneavdelingen livsnødvendig. Helgestenging innebærer at disse barna ikke har noe tilbud i deler av uken. Videre innebærer stengningen at det ikke er noe tilbud på barneavdelingene i tilknytning til fødsler som finner sted i helgene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innledningsvis vil jeg presisere at forslaget om å endre driften ved barneavdelingen i Kristiansund til en 5-døgnspost ble vedtatt av styret i Helse Møre og Romsdal HF den 11. juni 2014, men tiltaket er ennå ikke iverksatt slik spørsmålsformuleringen kan gi inntrykk av. I eget vedtakspunkt (sak 2014/42 pkt. 4) ble det understreket at før tiltaket kan iverksettes, skal det gjennomføres en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Dersom det avdekkes uhensiktsmessige konsekvenser i denne analysen, skal det iverksettes kompenserende tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet.
Helse Midt-Norge RHF har orientert meg om at barneavdelingen i Kristiansund har vært sommerstengt i 8 uker de siste 3 årene, samt i påskehelgene. I stengningsperiodene er det barneavdelingen Ålesund som har beredskap for hele fylket. På samme måte som ved sommerstengning, vil denne barneavdelingen ha beredskapsansvaret for hele fylket når omleggingen til 5-døgnspost iverksettes. Det er derfor ikke slik at barna i Nordmøre og Romsdal ikke vil ha et tilbud i helgene. Samtidig vil redusert vaktberedskap for legene i helgene kunne gi muligheter for utvidet tilgjengelighet på hverdager.
Når det gjelder forholdet til fødeavdelingen som stortingsrepresentanten peker på, har Helse Midt-Norge RHF forsikret meg om at dette også vil bli vurdert som en del av ROS-analysen. Jeg vil for øvrig understreke at flere av landets fødeavdelinger ligger ved sykehus som ikke har egen barneavdeling. Mangel på barnelege i vakt har først og fremst konsekvenser for hvorvidt avdelingen skal ta imot risikofødsler.
Jeg har tillit til at helseforetaket innretter sin drift på en hensiktsmessig måte der blant annet kvalitet og pasientsikkerhet tillegges nødvendig vekt.