Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1050 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 02.07.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Flere private skoler som driver undervisning på videregående nivå innen verneverdige håndverksfag har nylig fått redusert sitt statlige tilskudd fordi voksne elever ikke kan regnes som fulltids elever. De har også fått beskjed om å tilbakebetale for mye i utbetalt støtte i foregående år.
Har statsråden planer om å rydde opp i denne saken slik at driften i disse skolene ikke trues?

Begrunnelse

Handverksskolen på Dovre og Plus-skolen i Fredrikstad er blant annet rammet av den nye praktiseringen av forskriftene. De driver undervisning i fag som ingen andre underviser i som smedyrket, gullsmed og båtbygging. Samtidig er det slik at mange av elevene som går på disse skolene er eldre elever som kan ha brukt opp retten sin. Særlig slår det tungt ut på VG3 - nivå.
I juni fikk skolene varsel om redusert tilskudd fordi voksne elever ikke skulle regnes som fulltidselever lenger, samt pålegg om å tilbakebetale for mye utbetalt tilskudd for dette skoleåret, som sluttet 20.juni.
Vedtakene er dramatiske for både Handverksskolen og Plus-skolen fordi de allerede har tatt inn elever til nytt skoleår i august, også en del voksne, slik de har gjort siden oppstart i 2004. Hvis vedtaket blir stående, truer dette skoletilbudet.
Både plutselig varsel om tilbakebetaling, samt endret praktisering av forskrift for hvor mange elever som kan tas inn uten rett, oppleves som urimelig av skolene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Handverksskolen AS på Hjerleid og Plus-Skolen BA i Fredrikstad er godkjent og mottar statstilskudd etter privatskoleloven. Handverksskolen er godkjent for inntil 30 elever, og den har rett til å ta inn 30 voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Plus-Skolen er godkjent for totalt 73 elever, og den har adgang til å ta inn 44 voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Voksne elever må realkompetansevurderes av fylkeskommunen før de tas inn ved skolen, og denne vurderingen avgjør hvilke fag eleven kan ta. Elever som på bakgrunn av gjennomført realkompetansevurdering ikke følger fag- og timefordelingen fullt ut er å anse som deltidselever. For å sikre en korrekt beregning av statstilskuddet til skolen må deltidselever i henhold til regelverket for godkjente privatskoler omregnes til helårselever i forhold til årstimetallet for det aktuelle programområdet. Reglene om omregning av deltidselever har ligget fast i flere år, og det er ikke foretatt noen endret praktisering av regelverket. Utdanningsdirektoratet har imidlertid bedret sine kontrollrutiner, noe som innebærer at flere brudd på regelverket avdekkes.
Ifølge Utdanningsdirektoratets vedtak av 2. juni 2014 har Plus-Skolen AB rapportert inn reelle deltidselever som heltidselever, og det er utbetalt kroner 169 180 for mye i statstilskudd til skolen. Tilsvarende følger det av Utdanningsdirektoratets vedtak av 11. juni 2014 at Handverksskolen AS har rapportert inn deltidselever som heltidselever, og mottatt kroner 293 609 for mye i statstilskudd. I begge sakene har Utdanningsdirektoratet krevet for mye utbetalt statstilskudd tilbake. Disse vedtakene kan klages inn for departementet, og jeg kan derfor ikke gå nærmere inn i de konkrete sakene vedrørende Plus-Skolen og Handverksskolen.