Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1051 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 08.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Småbåtloven § 33: "Under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ingen føre eller forsøke å føre en småbåt ..." og at "Føreren av en småbåt (...) regnes alltid som påvirket når han eller hun: 1. har en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,8 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, ...".
Kvifor definerer småbåtloven alkoholpåverknad annleis enn vegtrafikkloven og vil statsråden prioritera å likestilla desse alkoholnivåa?

Begrunnelse

Vegtrafikkloven § 22 definerer førar av køyrety som "påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel" når vedkomande har "større alkoholkonsentrasjon i blodet enn 0,2 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften enn 0,1 milligram per liter luft". Det skjer kvart år ulukker med småbåtar med tap av menneskeliv kor båtførar er rusa. Det synest vanskeleg å forstå at styresmaktene ikkje skal ha nulltoleranse overfor rusa småbåtførarar når styresmaktene har dette overfor førarar av køyrety.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Stortinget vedtok promillegrense på 0,8 ved handsaming av Ot.prp.nr. 51 (1997-1998), jf. Innst. O. nr. 59 (1997-1998). Justiskomiteen si grunngjeving for denne grensa følgjer av innstillinga. Stortinget har bede regjeringa om å legge fram ei sak om betra tryggleik på sjøen innan utgangen av 2014. Regjeringa vil fremje sak for Stortinget i samsvar med vedtaket.