Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1058 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 17.07.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er kommet melding om at E39 Sandved-Hove i Rogaland kan bli utsatt på grunn av kostnadsøkninger i prosjektet.
Vil statsråden sørge for at anbudet blir lyst ut nå med forbehold om stortingets godkjennelse?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Gjennom behandlingen av Prop. 1 S (2013-2014) har Stortinget gitt tillatelse til anleggsstart på prosjektet E39 Hove – Sandved. Styringsrammen er fastsatt til 515 mill. kr og kostnadsrammen til 567 mill. kr, omregnet til 2014-prisnivå. I Prop. 1 S (2013-2014) er det lagt til grunn anleggsstart i september 2014.
I forbindelse med utarbeidelse av anbudsgrunnlag for prosjektet har Statens vegvesen gjennomgått kostnadsoverslaget på nytt. Denne gjennomgangen har foreløpig avdekket kostnadsøkninger i prosjektet. Representanten Pollestad har i media undret seg over hvorfor Stortinget ikke har fått denne kostnadsøkningen til behandling i vårsesjonen. La meg minne om at informasjonen om økte kostnadsanslag først ble kjent for Vegdirektoratet 20. juni og pressemelding ble sendt ut 27. juni, mens Stortinget hadde sitt siste møte 20. juni.
Samferdselsdepartementet er i gang med å vurdere hvordan dette skal kunne håndteres. Jeg vil understreke at dette arbeidet gis høy prioritet.