Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1065 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølge helseministeren er nedlegging av Rjukan og Kragerø sykehus gjort av hensyn til kvalitet- og pasientsikkerhet. Rjukan og Kragerø sykehus innfrir ikke Sykehuset Telemark HF(STHF)s krav til bemanning i akuttmottak og STHFs krav til beredskap og kompetanse for døgnbehandling.
Kan helseministeren gjøre rede for hvilke sykehus/akuttmottak i Norge som i dag oppfyller kravene om LIS-lege i mottak 24/7 og at det ved ortopedivirksomhet skal være minst to ortopeder som arbeider i lag?

Begrunnelse

I følge Utviklingsplan 2014-2016 STHF er vedtatte kompetansekrav basert på Helse Sør Øst vedtak om organisering av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør-Øst – gjennomføring av vedtatt funksjons- og oppgavefordeling, jamfør brev datert 11.03.2013 fra Helse Sør Øst til foretakene. Ut fra dette er det i Utviklingsplan 2014-2106 lagt til grunn følgende kvalitetskrav i STHF:
Akuttmottak; STHF har vedtatt at alle akuttmottak skal bemannes av minimum vaktkompetent lege i spesialisering (LIS-lege) i tilstedevakt 24/7.
Døgnbehandling; STHF har vedtatt at alle lokasjoner der det drives døgnbehandling skal bemannes av minimum vaktkompetent LIS-lege i tilstedevakt 24/7.
Ortopedi; STHF har dispensasjon fra Helse Sør-Østs vedtak om funksjonsfordeling for ortopedisk virksomhet inntil sommeren 2014.

Administrerende direktør har med bakgrunn i Helse Sør-Østs vedtak som er basert på faglig anbefaling, vedtatt følgende krav til de enheter på Sykehuset Telemark der ortopediske inngrep skal utføres:
• Krav til anestesi nivå to; kunne drive respiratorbehandling og behandling av en-organ svikt på døgnbasis.
• Ortopedivirksomhet skal baseres på minst to ortopeder som arbeider i lag og at den enkelte ortoped årlig bør ha et volum på 25-30 operasjoner av samme slag.

Undertegnede ønsker en orientering om hvilke sykehus i Norge som i dag oppfyller disse kvalitetskravene. Spesielt bes om en redegjørelse for hvilke norske sykehus som i dag oppfyller kriteriene med ortopedivirksomhet som baseres på en ordning der minst to ortopeder arbeider i lag, og som har LIS lege i tilstedevakt i mottak 24/7.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Beslutningen om å endre tjenestetilbudet ved sykehusene i Rjukan og Kragerø er gjort for å gi hele befolkningen i Telemark et kvalitetsmessig godt og robust akuttsykehustilbud. Jeg har derfor gitt min tilslutning til vedtak gjort av Helse Sør-Øst i denne saken.
Det ligger til de regionale helseforetakenes sørge- for ansvar å sikre god kvalitet i de tjenestene som blir levert. Derfor stiller de regionale helseforetakene kvalitets- og kompetansekrav til egne virksomheter på ulike områder. Eksempler på dette er regionale kreftplaner og planer for mottak og behandling av traumepasienter. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke detaljert oversikt over bemanning og kompetanse i sykehusene på områder som omfattes av slike regionale planer.
Når det gjelder akuttmottakene, har jeg stor oppmerksomhet på at det skal gjennomføres tiltak for å heve kvaliteten. Helsedirektoratet har nylig utarbeidet et utkast til nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak. Denne er nå på høring.
Regjeringen vil legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2015 der Stortinget kan behandle de overordnede prinsipper for utvikling og struktur for sykehus og spesialisthelsetjenester. Den vil bygge på de strategier og planer som er utviklet i helseforetaksstrukturen. Helsemyndighetene vil konkretisere disse prinsippene i faglige kriterier og kvalitetskrav som kan stilles til sykehusene i fremtiden.