Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1067 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 02.07.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): På hvilken måte vil statsråden bidra for å sikre at treskjærertilbudet og evt. smedlinja ved Handverksskolen på Hjerleid kan starte opp som planlagt i august?

Begrunnelse

Undertegnede viser til den brede politiske enigheten om å sikre utdanningstilbud i små og verneverdige handverksfag, jf. bl.a. følgende merknad i Innst. 12 S (2013–2014):

"Komiteen mener disse håndverksfagene må holdes i hevd som en viktig del av norsk håndverkstradisjon. Disse fagene representerer kunnskap som for eksempel er en forutsetning for å kunne ta vare på og restaurere eldre kulturminner."

Etter det undertegnede erfarer står nå Handverksskolen på Hjerleid i fare for å ikke kunne starte opp det planlagte tilbudet i treskjæring og evt. heller ikke i smedfaget i august, grunnet varsel om redusert tilskudd og pålegg om å tilbakebetale allerede utbetalt tilskudd for 2013/14. Reduksjonen i tilskudd, samt pålegg om tilbakebetaling, dreier seg etter det undertegnede forstår om en beregning av hvilke elever som regner som fulltidselever eller ikke, og en tolkning av dette regelverket.
For Venstre er det viktig å sikre at disse håndverksfagene holdes i hevd, og en viktig del av dette er at skoler med opplæring innen små og verneverdige fag, som Handverksskolen på Hjerleid, kan opprettholde undervisningstilbudene fremover.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Handverksskolen AS på Hjerleid er godkjent og mottar statstilskudd etter privatskoleloven. Skolen er godkjent for inntil 30 elever fordelt på programområdene design og trearbeid (inntil 15 elever) og smed (inntil 15 elever). Skolen har rett til å ta inn 30 voksne søkere uten rett til videregående opplæring. Voksne elever må realkompetansevurderes av fylkeskommunen før de tas inn ved skolen, og denne vurderingen avgjør hvilke fag eleven kan ta. Elever som på bakgrunn av gjennomført realkompetansevurdering ikke følger fag- og timefordelingen fullt ut er å anse som deltidselever. For å sikre en korrekt beregning av statstilskuddet til skolen må deltidselever i henhold til regelverket for godkjente privatskoler omregnes til helårselever i forhold til årstimetallet for det aktuelle programområdet. Reglene om omregning av deltidselever har ligget fast i flere år, og det er ikke foretatt noen endret praktisering av regelverket. Utdanningsdirektoratet har imidlertid bedret sine kontrollrutiner, noe som innebærer at flere brudd på regelverket avdekkes. Ifølge Utdanningsdirektoratets vedtak av 11. juni 2014 har Handverksskolen AS rapportert inn reelle deltidselever som heltidselever, og dermed mottatt kroner 293 609 for mye i statstilskudd. Det følger av vedtaket at beløpet er krevet tilbake.
Vedtaket kan klages inn for departementet, og jeg kan derfor ikke gå nærmere inn i den konkrete saken vedrørende Handverksskolen AS.