Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1068 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 04.07.2014 av næringsminister Monica Mæland

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Er det noen hindringer for at utenlandske investorer kan plassere risikokapital i Norge, og har statsråden noen planer for hvordan man i større grad kan tiltrekke seg slike ressurssterke grupper til Norge (utover det arbeidet Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet allerede gjør med satsningen "Invest in Norway" via bl.a. www.invinor.no) i form av enklere regler og forskrifter?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Økt globalisering, og en stadig større grad av vare-, tjeneste- og kapitalflyt over landegrenser, har bidratt til at utenlandske eiere har blitt et av de største eiermiljøene i Norge. Direkte utenlandsk eierskap i Norge har omtrent doblet seg siden starten av 2000-tallet, og mer enn tidoblet seg siden begynnelsen av 1990-tallet. Som det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap - eier utenlandske investorer om lag 37 pst. av markedsverdien på børsen og de sto for 89 pst. av omsetningen.
Regjeringen mener at en friere handel og investeringer over landegrensene er avgjørende for vekst og utvikling. Regjeringen vil at norske eiere skal kunne investere i utlandet, noe også staten gjør gjennom oljefondet. Og motsatt, vi er åpne for at utenlandske investorer skal investere i Norge.
Flere studier indikerer at utenlandsk eierskap har positive effekter, bl.a. at industriselskaper med innslag av utenlandske eiere (eier minst 20 % av aksjene) i gjennomsnitt er mer produktive enn norske industriselskaper, samt at foretak som blir kjøpt av utenlandske eiere (minst 20 % av aksjene), øker i gjennomsnitt både produktiviteten og sysselsettingen etter oppkjøp. Regjeringen ønsker både gode norske og utenlandske eiere i Norge. Det viktige er at eierne ser muligheter for utvikling av bedriftene og skaper grunnlag for vekst.
Regjeringens arbeid for at næringslivet skal få gode generelle rammebetingelser for økt verdiskaping og vekst, et forutsigbart skattesystem, bedre infrastruktur, mulighet til å ansette kompetente medarbeidere og tilgang på kapital er viktig, ikke bare for norske eiere, men også for utenlandske investorer. Det må være et mål at det skal være konkurransedyktige vilkår for investeringer i Norge sammenlignet med tilsvarende land.
Vi vil redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået, og styrke norsk næringslivs konkurransekraft. Dette vil tiltrekke seg kapital også fra utenlandske investorer. Regjeringens forenklingsarbeid vil bidra til at det blir lettere å starte opp og drive virksomheter samtidig som det gir et meget moderne elektronisk rapporterings- og kommunikasjonssystem mellom forvaltning og næringsliv. Det innebærer at det vil være et stigende antall moderne selskaper for utenlandske investorer å investere i.
Det at utenlandske selskaper ønsker å investere i Norge, ser regjeringen positivt på. Det tyder på at norsk næringsliv er konkurransedyktig og leverer varer og tjenester som markedet etterspør.