Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2013-2014)
Innlevert: 01.08.2014
Sendt: 01.08.2014
Besvart: 07.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan helse- og omsorgsministeren stadfeste om H/FrP-byrådet i Bergen sin sponsoravtale med Hansa Bryggerier og kommunen sin provisjon av ølsalet under Tall Ships Races, er i tråd med overordna lovverk, og dersom ikkje, kva konsekvensar vil dette få for kommunen?

Begrunnelse

Ifølge BT 30/7-14 gikk Bergen kommune inn i ein sponsoravtale med Hansa Bryggerier i forkant av festivalen Tall Ships Races. Av sponsoravtalen mellom Bergen kommune og Hansa Borg Bryggerier, kjem det fram at Hansa har betalt kommunen provisjon på delar av festivalsalet.
Avtalen slår fast at kommunen skal få seks kroner pr. liter øl solgt på uteareala som blei oppretta spesielt for festivalen. I tillegg skal Hansa betale ein eingangssum på 200 000 kroner og gi Bergen kommune sponsorvarer for 175 000 kroner.
Som motytelse skulle Hansa få reklameplass og sentral eksponering under arrangementet. Kommunen sørgja i tillegg for at ingen andre drikkevarer enn Hansa sine produkt kunne selgast på uteområda knytt til festivalen. I forkant av festivalen inndrog kommunen nemleg uteområda som serveringsstadene rundt Bryggen nyttar til vanleg. Serveringsstadene fekk så tilbod om å leige områda tilbake i den tida Tall Ships Races varte, mot at dei betalte ekstra leige og mot at det berre blei servert Hansaprodukt.
Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, uttalar til BT 30/7-14 at han meiner kommunen braut lova då dei valde ut Hansa som ølmonopolist og viser til at ein skjenkebevilling skal være produktnøytral, og at ein ikkje kan velje ut éin leverandør framfør andre.
Sjølv om Hansa er inne på sponsorsida på Tall Ships Races, meiner Bernt at dette ikkje legitimerer fordeler frå Bergen kommune - ikkje som grunneigar og ikkje som utdelar av skjenkebevilling.
Spørsmålet er om sponsoravtalen som er inngått der Hansa fekk einerett på ølsal utandørs og der kommunen fekk provisjon av ølsalet, er i tråd med alkohollova og anna overordna lovverk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alkoholloven gir kommunen stor frihet til å velge hvordan alkoholpolitikken i kommunen skal være. Uansett hva slags politikk en kommune ønsker å føre, må reklameforbudet overholdes og beslutninger fattes med grunnlag i hensyn som er relevante etter alkoholloven og dens formål om å begrense alkoholskadene.
Jeg har ikke kjennskap til alle fakta i saken om Bergen kommune og Tall Ships Races. Som helse- og omsorgsminister er jeg heller ikke rett person til å vurdere avtalers gyldighet. Mitt ansvarsområde er alkoholloven. På generelt grunnlag kan jeg derfor uttale meg om hva slags forhold som er tillatt og ikke etter denne loven. Spørsmål knyttet til annet lovverk, herunder konkurranserettslige forhold eller forhold knyttet til offentlige anskaffelser, faller utenfor mitt ansvarsområde.
Når det gjelder sponsoravtaler, vil jeg påpeke at alkoholloven ikke forbyr verken kommuner eller andre å inngå sponsoravtaler med bryggerier eller andre næringsaktører i alkoholbransjen. Imidlertid må avtalen og partenes gjennomføring av denne forholde seg til alkohollovens bestemmelser, herunder alkohollovens reklameforbud og forbudet mot utdeling av alkoholholdig drikk. Dersom en sponsoravtale innebærer profilering av bryggeriet og/eller dettes produkter på en slik måte at dette innebærer massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, vil dette være brudd på alkoholloven. Brudd på reklameforbudet kan tas opp med Helsedirektoratet som kan pålegge retting og eventuelt fastsette tvangsmulkt.
Der det skal skjenkes alkoholholdig drikk, må det foreligge en skjenkebevilling gitt av kommunen. Det kan knyttes vilkår til disse, men de må være alkoholpolitisk relevante, for eksempel at skjenkesteder må ha ordensvakter. En kommune kan derimot ikke sette som vilkår for å få bevilling at kun en leverandør kan benyttes eller at kommunen skal ha økte inntekter utover det bevillingsgebyret som er fastsatt i alkoholforskriften. Dette gebyret beregnes etter hvor mye alkohol som omsettes på stedet og skal tilsvare de kostnadene kommunen har med saksbehandling og kontroll av skjenkesteder, og er per i dag 0,37 kroner per liter øl som inneholder opp til 4,7 volumprosent alkohol.
Bevillinger kan inndras, men bare dersom bevillingshaver har brutt alkoholloven eller vilkårene for bevillingen, for eksempel ved at det er avdekket skjenking til mindreårige. En kommune kan ikke inndra en bevilling for deretter å innvilge en annen bevilling på det samme arealet. Det er for et og samme areal ikke anledning til å gi flere bevillinger til flere aktører for overlappende tidsrom.
Dersom kommunens bevillinger har inneholdt vilkår eller kommunen har fattet andre vedtak som ikke er tillatt etter alkoholloven, kan bevillingshaver klage på vedtaket. Klagen vil bli vurdert av klageinstansen som er fylkesmannen.
Jeg registrerer at Bergen kommune har uttalt til media at kommunen bestreber seg på å etterleve alle lover og regler, og at de i lys av Helsedirektoratets uttalelser om hvordan alkoholloven er å forstå vil undersøke saken nærmere.