Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1080 (2013-2014)
Innlevert: 05.08.2014
Sendt: 05.08.2014
Besvart: 12.08.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Vil statsråden bidra til at det blir en ny gjennomgang av regelverket eller en presisering av regelverket, slik at KABB får støtte til sitt viktige arbeid, og at syns- og lesehemmedes tilbud ikke blir skadelidende?

Begrunnelse

KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har i vel 20 år mottatt tilskudd (som administreres av Bufdir) til organisasjoner for å gi syns- og lesehemmede et bedre tilbud. KABB har samarbeidet godt med bl.a. Norges Blindeforbund, Statped, og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek om tilbud og aktiviteter som tilsammen gir det totale tilbudet til blinde, svaksynte og lesehemmede i Norge. I det nye regelverket blir det understreket at organisasjonene som får tilskudd skal satse på likepersonarbeid, noe KABB virkelig gjør gjennom sitt lydbibliotektilbud, lydaviser, tilrettelagte arrangement for svaksynte/blinde, blader i stor skrift og punktskrift for å nevne noe. Likevel har Bufdir konkludert med at KABB sitt formål har en teologisk hovedinnretning og derfor gitt avslag. KABB er bygd på kristent verdigrunnlag, men det betyr ikke at de driver teologisk eller ikke er i stand til å drive likepersonsarbeid.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Formålet med tilskuddsordningen til funksjonshemmedes organisasjoner er å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. Tilskuddsordningen skal gi organisasjonene mulighet for å drive interessepolitisk arbeid og yte service til sine medlemmer, blant annet gjennom lokale velferdstiltak. Tilskuddsordningen skal også legge til rette for at organisasjonene kan drive likepersonarbeid.
Det er Bufdir som forvalter tilskuddsordningen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er klageinstans.
Regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ble endret med virkning fra 1. januar 2014. Endringene i regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner er omtalt i Prop. 1 S (2013-2014) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, s. 111. Bakgrunnen for at reglene for tildeling av tilskudd ble endret var et ønske om en mer rettferdig fordeling av tilskuddet mellom organisasjonene, større åpenhet om kriteriene for tildeling av tilskuddet, og en forenkling av regelverket og de administrative prosedyrene.
Nytt regelverk for tildeling av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner ble utformet i tett samarbeid med organisasjonene på feltet. Det ble sendt høringsbrev til 131 organisasjoner. I tillegg ble det avholdt egne møter med SAFO og FFO.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er kjent med at Bufdir har avslått søknad fra KABB om driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner for 2014. KABB har påklaget avslaget på driftstilskudd. Departementet er klageinstans. Ettersom saken er under behandling har ikke departementet anledning til å uttale seg om den konkrete saken.
Departementet vurderer fortløpende om det er behov for å justere eksisterende regelverk.