Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1087 (2013-2014)
Innlevert: 11.08.2014
Sendt: 11.08.2014
Besvart: 20.08.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvilke planer har statsråden for å sikre at Norge får en bedre mobildekning enn det vi har i dag, og at hull i mobildekningen blir dekket?

Begrunnelse

At det er hull i mobildekning mange steder i landet vårt har vært et gjennomgående tema i media og er et faktum, jf. Stavanger Aftenblad 17. og 18. juli 2014. Grundig erfaring med dette har de som har stått midt oppe i en akutt situasjon og opplever at det ikke er mobildekning. Flere ministere er blitt utfordret på saken, men likevel er man ikke kommet i mål.
Mobildekning er en viktig del av vår beredskap, fordi de fleste har mobil og kan melde fra om uønskede eller akutte hendelser, men de kommer ikke gjennom til de som skal bidra til hjelpen på grunn av hull i mobilnettet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Norge har i dag en dekningsgrad for mobilsamtaler som er i verdenstoppen. Nær 99,9 pst. av befolkningen har mobildekning for telefonsamtaler (utendørs) der de bor. Det er også god dekning langs de fleste veier og på steder der folk ferdes. Vi ser også at det bygges ut dekning for mobile bredbåndsløsninger i høyt tempo. Den gode dekningen mange steder gjør samtidig at folk forventer at mobiltelefonen skal fungere overalt og til enhver tid.
Jeg har derfor forståelse for at det kan føles frustrerende å bo og ferdes på steder uten mobildekning. Jeg erfarer dog selv at samtaler enkelte ganger brytes pga. dårlig signal. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å sikre en bedre mobildekning i hele landet. Det gjør vi i første rekke gjennom en aktiv forvaltning av regelverket for elektronisk kommunikasjon, blant annet gjennom å tilgjengeliggjøre egnede frekvensressurser. Regjeringen igangsetter også arbeid med en ekomplan som skal fremlegges for Stortinget. Gjennom en slik plan er det ønskelig å drøfte målsettinger også for den videre utviklingen av mobilnettene og trekke opp regulatoriske rammer som gir mobiltilbyderne forutberegnelighet og grunnlag for å investere i ytterligere utbygging.
La meg samtidig påpeke at den kommersielle utbyggingen av mobilnett har bidratt til en utbredelse som langt overstiger de krav myndighetene har satt til geografisk og befolkningsmessig dekning. Og det arbeides kontinuerlig hos markedsaktørene med å forbedre mobildekningen, både i form av bedre kapasitet og større utbredelse av mobilnettene.
Konkurranse i markedet har i stor grad vært driveren for den omfattende utbyggingen de senere årene. Jeg har derfor tro på at ytterligere utbygging vil finne sted som følge av konkurranse i et marked hvor dekning også utgjør en viktig konkurranseparameter.
De fleste områder som fortsatt mangler tilfredsstillende mobildekning, har gjennomgående liten aktivitet og genererer følgelig for lite bruk av mobiltelefon til at det er kommersielt regningssvarende for tilbyderne å bygge ut dekning. Det finnes imidlertid en rekke eksempler på at kommuner har klart å forbedre mobildekningen ved å samle etterspørsel, legge til rette for etablering av senderanlegg, ha en aktiv dialog med eierne av mobilnett og prioritere arbeid med mobildekning lokalt. Dette er initiativ jeg selvfølgelig ser positivt på. I en del tilfeller forholder det seg også slik at det byr på utfordringer for tilbyderne å etablere ny, ønsket dekning fordi det er vanskelig å få adgang å sette opp basestasjon på egnet sted.
Flere store hendelser de siste årene har vist at mobildekningen har blitt viktig for folks opplevelse av trygghet og sikkerhet. Det er likevel viktig for meg å minne representanten om at mobilnettene ikke er ment som eller dimensjonert for å være nødsystem og at folk derfor må sørge for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet på andre måter. Man kan ikke regne med at det er dekning overalt, og man skal derfor ikke stole på at man kan påkalle hjelp bare man sørger for å ha med seg en vanlig mobiltelefon. Det er også verdt å merke seg at opplevd dekning på et gitt geografisk punkt, vil være avhengig av hvor god den enkelte mobiltelefon er til å ta i mot og sende signaler. Det er per i dag variasjon i mobiltelefonenes egenskaper når det gjelder å ta i mot og sende signaler, og dette kan enkelte steder utgjøre forskjellen mellom å oppnå forbindelse eller ikke.