Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1088 (2013-2014)
Innlevert: 11.08.2014
Sendt: 11.08.2014
Besvart: 15.08.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva tenker statsråden om at det er ulike tilskudd til bil for den som er i jobb og den som er uføretrygdet, og tenker statsråden at det er greit med denne forskjellen?

Begrunnelse

Det er forskjell på tilskudd til bil for funksjonshemmede som er i jobb og de som er uføretrygdede og ikke i stand til å jobbe. En som er i jobb kan få maks utbetalt 150 120 kroner i tilskudd, mens for en som er ufør kan han få maks 120 120 kroner. Bilen koster det samme for begge to, og det er som regel den som er uføretrygdet som har minst penger å rutte med. Flere av de som er uføretrygdet er avhengig av bil for å ha et sosialt liv, og er heller ikke så avhengig av hvor de bor om de har bil, fordi de kan komme seg rundt.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Tilskudd til bil i gruppe 1 er behovsprøvd mot inntekt, og dekker en andel av utgiften til kjøp av bil. Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2014 å redusere stønadssatsen for gruppe 1-bil med 20 prosent, med unntak for de som får stønad til bil for å komme til og fra arbeid eller utdanning. Forslaget ble vedtatt av et flertall på Stortinget bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Endringen medførte at personer som har rett til gruppe 1-bil får et lavere tilskudd dersom transportbehovet ikke omfatter arbeid eller utdanning. Hjelpemidler fra folketrygden, herunder stønad til bil, skal kompensere for bestemte merutgifter som følge av sykdom, skade eller lyte. Jeg mener bilstønadsordningen er en god ordning som kompenserer for merutgifter grunnet funksjonsnedsettelse i tråd med folketrygdlovens formål. Bil er i dag vanlig i befolkningen, og det er ikke urimelig at man dekker en del av utgiften selv. Det er ekstrautgiften grunnet funksjonsnedsettelsen det kompenseres for. I tillegg til tilskudd til kjøp av bil, dekkes utgifter til spesialutstyr og tilpasning av bilen fullt ut.
Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha særlige utfordringer med å komme seg i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Regjeringen ønsker å prioritere tiltak som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan stå i arbeid. For å hindre at personer med nedsatt funksjonsevne faller ut av arbeidslivet, har regjeringen valgt å skjerme den brukergruppen som får stønad til bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning.