Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1089 (2013-2014)
Innlevert: 11.08.2014
Sendt: 11.08.2014
Besvart: 19.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er status for første halvår 2014 når det gjelder utbyggingstakten for heldøgns bemannede omsorgsboliger og sykehjemsplasser?

Begrunnelse

Jeg ønsker at Stortinget skal få belyst hvordan utbyggingstakten i eldreomsorgen har utviklet seg fra 1. januar til 31. juni 2014. Jeg vil gjerne få svar på hvor mange plasser kommunene har søkt om, antall tilsagn gitt fra Husbanken, hvor mange plasser som ble ferdigstilt første halvår 2014 og hvor mange plasser som er såkalt 'avhjemlet' i samme tidsrom gjennom bruk av SSBs statistikk for antall beboere og plasser i sykehjem og boliger til pleie- og omsorgsformål.
Dersom departementet har andre måletidspunkter eller gjennom bruk av annet statistikkgrunnlag kan besvare spørsmålet på en bedre eller mer utfyllende måte, vil jeg gjerne også få dette belyst.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: SSBs Kostrastatistikk viser utviklingen i netto tilvekst av sykehjemsplasser og antall beboere i boliger med heldøgns bemanning fra år til år. SSB måler situasjonen per 31. desember, og opererer ikke med halvårlige oversikter. Statistikk for 2014 foreligger derfor ikke før i 2015.
Foreløpige tall for 2013 fra SSB viser imidlertid at antallet plasser i sykehjem økte med 30, fra 40 307 i 2012 til 40 337 i 2013. Antall beboere i boliger med heldøgns bemanning gikk ned fra 22 015 i 2012 til 21 857 i 2013, en nedgang på 158 personer.
Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å øke og fornye tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Kommunene kan søke om tilskudd til både oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av heldøgns omsorgsplasser. En viktig del av målet, i tillegg til å fremskaffe flere plasser, er å heve kvaliteten på det eksisterende botilbudet til personer med behov for heldøgns omsorg. Kommunene har derfor mulighet til å søke om tilskudd til å utbedre og fornye eksisterende tilbud.
Kommunene har i hittil i år, fra 1. januar til 31. juli, sendt søknader til Husbanken tilsvarende 1312 boenheter. Husbanken har i samme periode innvilget tilskudd til 930 boenheter, og utbetalt tilskudd til 504 ferdigstilte boenheter. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tilgang på statistikk som viser antall ”avhjemlede” boenheter fra institusjonsplass til omsorgsbolig og vice versa.
Denne regjeringen har sørget for en betydelig styrking av investeringstilskuddet fom. 2014. Den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen per enhet er økt fra 35 pst. til 50 pst. av den maksimale godkjente anleggskostnaden. Den maksimale godkjente anleggskostnaden per enhet er økt fra 2,8 mill. kroner til 3,3 mill. kroner for kommuner i pressområder, og fra 2,8 mill. kroner til 2,885 mill. kroner for kommuner utenfor pressområder. I tillegg er tilsagnsrammen for ordningen økt tilsvarende 500 enheter utover forslaget i Prop. 1 S (2013-2014) på 2000 plasser. Samlet tilsvarer styrkingen av ordningen i 2014 en økning på 1,85 mrd. kroner utover forslag i Prop. 1 S (2013-2014). Regjeringen har med disse endringene sørget for at staten tar et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten.