Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1092 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 12.08.2014
Besvart: 20.08.2014 av finansminister Siv Jensen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen varsler i eierskapsmeldingen et statlig nedsalg i selskaper som Flytoget, Kongsberg-gruppen og Telenor.
Vil dette gi økt økonomisk handlingsrom over statsbudsjettet, eller vil salget kun bidra til økt innskudd i Statens pensjonsfond utland?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Offentlige utgifter og inntekter utenom petroleumsvirksomhet inngår i det oljekorrigerte underskuddet ”over streken”, mens kapitaltransaksjoner føres ”under streken” (betegnes lånetransaksjon i statsbudsjettet). Investeringer i selskaper regnes som lånetransaksjoner dersom forventet avkastning minst tilsvarer avkastningen på alternative plasseringer. Selskapene Regjeringen nå foreslår å selge er kommersielle virksomheter der kapitalinnskudd er ført under streken og aktivert som finansielle eiendeler i kapitalregnskapet.
Salg av aksjer i slike statsselskaper vil føres «under streken» og således ikke påvirke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Så lenge salgsinntektene ikke inngår i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, vil heller ikke avsetningen i Statens pensjonsfond utland påvirkes. Behandlingen av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten følger av lov om Statens pensjonsfond og retningslinjene for finanspolitikken.
Kapitaltransaksjoner påvirker derimot sammensetningen av statens finansformue utenom Pensjonsfondet. Et salg av aksjer i et statsselskap vil ha en motpost i form av lavere statlig opplåning eller økt kontantbeholdning. Statens utlån, aksjetegninger mv. framgår av tabell 1.3 i Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014. Et lavere netto lånebehov vil isolert sett kunne gi lavere rente på statens gjeld.