Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1093 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 12.08.2014
Besvart: 19.08.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kan statsråden bekrefte at regjeringen har en skriftlig forsikring fra IOC om at de må gå i forhandlinger med den norske OL/PL-arrangøren ved enhver fordyrende endring i OL/PL-opplegget?

Begrunnelse

Statsråden uttalte flere ganger i mars til NRK at man skulle ta forbehold mot IOCs Charter for å beholde kontrollen over OL-kostnadene.
Det er nå kommet frem at forbeholdet mot IOCs Charter ble trukket tilbake, uten at dette ble delt med offentligheten.
Statsråden har i et innlegg på minervanett.no forklart at man likevel har forsikringer fra IOC som gjør at man beholder kontrollen over utgiftene.
Der har kulturministeren uttalt:

"[...] et hovedpoeng med forbeholdet i garantien som ble stilt i mars å unngå at IOC kunne innføre endringer i øvelsesprogrammet og andre fordyrende endringer i OL/PL-opplegget, for OL/PL-arrangørens regning. IOC har forsikret oss, både i brevs form og i møte jeg har hatt med IOC-president Thomas Bach, om at IOC i så fall må gå i forhandlinger med den norske OL/PL-arrangøren."

Et tilsvar på minervanett.no som ble publisert 11.08.2014 viser at IOC ikke har gitt slike forsikringer.
Det er i alle fall ikke offentliggjort noen slike i skriftlig form. Tilsvaret sier at arrangøren kan ikke motsette seg fordyrende endringer fra IOC. Arrangøren har ikke rett til forhandlinger, med mindre han godtgjør at endringene gir en "betydelig negativ effekt". Og utfallet av forhandlingene er høyst usikkert.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I forbindelse med den første søknadsfasen til IOC avga regjeringen enkelte garantier, blant annet en garanti om å respektere Det olympiske charteret. Garantiene ble gitt med forbehold om Stortingets samtykke til å stille statsgaranti til IOC og gi statstilskudd i samsvar med søknaden fra Oslo kommune og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Charteret er det grunnleggende verdi- og styringsdokumentet for IOC og den olympiske bevegelse. Å garantere respekt for charteret er et absolutt krav fra IOC for at Norge skal kunne være kandidat til å arrangere OL/PL. Dette er heller ikke noe nytt. Garanti for respekt for Det olympiske charter ble senest gitt i forbindelse med ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
Det er IOC som eier de olympiske lekene, og det er derfor IOC som bestemmer innholdet, herunder øvelsesprogrammet. Det betyr imidlertid ikke at vi har frasagt oss muligheten til å gjennomføre et OL/PL i Norge i tråd med norske ønsker og verdier, slik søknaden fra Oslo kommune og NIF gjenspeiler. Hvordan et OL/PL i Norge blir seende ut vil i første rekke framgå av den søknaden søkerkomiteen skal sende til IOC i januar 2015, forutsatt at Stortinget sier ja til statsgaranti og tilskudd til OL/PL.
Et hovedpoeng i den dialogen som har vært med IOC er å redusere risikoen for at IOC kan gjøre endringer i øvelsesprogrammet og andre fordyrende endringer i OL/PL-konseptet, for OL/PL-arrangørens regning. Det er riktig at IOC, som eier av lekene, har forbeholdt seg retten til å gjøre endringer, i utgangspunktet for OL/PL-arrangørens regning.
Etter Kulturdepartementet og søkers (Oslo kommune og NIF) kontakt med IOC, har IOC kommet med presiseringer av dette forbeholdet med henvisning både til avtaleverket og tidligere praksis.
Jeg mener at IOCs skriftlige og muntlige presiseringer viser at dersom IOC krever endringer som OL/PL–arrangøren, ifølge artikkel 6, mener vil ha betydelige negative effekter for sine finansielle forpliktelser, så skal IOC forhandle med OL/PL–arrangøren.
Dette framkommer i brev av 22. april 2014 fra IOC til søkerkomitéen, hvor IOC viser til artikkel 6 i vertsbykontrakten. Artikkelen har vært gjengitt på minervanett.no. Jeg mener artikkel 6 må leses i helhet og sees i sammenheng. Hele artikkelen er gjengitt nedenfor:

"The City, the NOC and the OCOG shall abide by all terms and conditions set forth in the technical manuals, guides and other directions of the IOC. The City, the NOC and the OCOG recognise that, while the contents of the technical manuals, guides and other directions which are contained in this Contract, or incorporated by reference, represent the current position of the IOC on such matters, such material may evolve as a result of technological and other changes (some of which may be beyond the control of the parties to this Contract). The IOC reserves the right to amend such technical manuals, guides and other directions, and to issue new technical manuals, guides and directions. The City, the NOC and the OCOG shall adapt to any such amendments and any such new technical manuals, guides and directions so that the Games will be organised in the best possible manner, as determined by the IOC.
However, should any party to this Contract believe that any such amendments or new technical manuals, guides and directions result in material adverse effects on its financial obligations, it shall so inform the IOC in writing within thirty (30) days of the IOC’s issuance of any such amendment, technical manual, guide or direction, demonstrating such material adverse effects. The IOC shall then negotiate with the concerned party in an effort to address such alleged material adverse effects in a mutually satisfactory manner. If the IOC and such concerned party are unable to reach a mutually agreeable resolution, the concerned party shall have the right to submit the matter to binding arbitration pursuant to Section 87 below."

I tillegg har IOC i møte med meg, og på NIFs ledermøte, understreket OL/PL-arrangørens rett til forhandlinger. Olympic Games Executive Director Gilbert Felli, har blant annet vist til at når det gjaldt lekene i Sotsji, så bidro IOC til å dekke kostnadene i forbindelse med introduksjonen av enkelte nye øvelser og disipliner (for eksempel snowboard og freeski).
Jeg vil også påpeke at det heller ikke nødvendigvis er i søkers interesser å låse OL/PL-konseptet på nåværende tidspunkt. Det er nesten åtte år til vinterlekene i 2022, og det kan tenkes at man finner bedre og/eller billigere alternativer enn det som er foreslått i søknadskonseptet. Etter eventuell tildeling av lekene har også Norge og IOC felles interesse av forutsigbarhet for arrangementet, slik at prosjektet har den nødvendige framdriften. I et slikt perspektiv er heller ikke IOC tjent med mange og store konseptendringer.