Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1098 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 13.08.2014
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 21.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil regjeringen se organiseringen av helseforetakenes innkjøp i sammenheng med stortingsvedtak 454: "Stortinget ber regjeringa utarbeide ein strategi for lokalisering av statlege arbeidsplassar som gjer at ein kan redusere presset i Oslo-regionen og styrke fagmiljø og kompetanse i heile landet."?

Begrunnelse

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) koordinerer nasjonale innkjøpsavtaler for helseforetakene i Norge, noe som siden etableringen i 2003 har gitt en gevinst på nærmere 2 milliarder kroner. HINAS ligger i Vadsø.
For tiden utredes en sammenslåing mellom LIS (legemiddelinnkjøpssamarbeidet) og HINAS og en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kommunal- og moderniseringsministeren har bedt meg om å besvare spørsmålet.
De regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. Foretaksmøtet for 2014 ba de regionale helseforetakene om å arbeide videre med å samordne og standardisere arbeidet med innkjøp/logistikk for å sikre en effektiv nasjonal løsning på dette området. Det skal legges vekt på å etablere nasjonale løsninger for kategoristyring, retningslinjer, rutiner og støttesystemer. Helse Sør-Øst RHF leder arbeidet og skal innen 1. november 2014 komme med forslag til hvordan en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon kan etableres. I forslaget skal det fremgå hvordan dagens enheter og ressurser på innkjøpsområdet, herunder HINAS og LIS-samarbeidet, skal inngå i en felles nasjonal struktur. Det skal fremlegges en tidsplan for arbeidet, og synliggjøres hvordan man kan oppnå en optimal og hensiktsmessig struktur og gevinstrealisering på området.
Denne regjeringen følger aktivt opp beslutninger om lokalisering av nye fellesfunksjoner for helseforetakene. Jeg viser til at foretaksmøtet i januar 2014 bestemte at Nasjonal IKT HF skal ligge i Bergen og at det felles eide helseforetaket for samordning innenfor eiendomsområdet skal ligge i Trondheim.
HINAS eies av de regionale helseforetakene. Legemiddelinnskjøpssamarbeidet (LIS) er et nasjonalt samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene (RHF). Dermed omfattes ikke disse virksomheter av bestemmelsene i Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon, som kun blir gjort gjeldende for institusjoner som ligger direkte under staten, som statlige forvaltningsorgan, etater og forvaltningsbedrifter.
Saken om en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon for helseforetakene er ikke ferdig utredet. Når utredningen foreligger vil jeg ta stilling til om det er nødvendig å legge politiske føringer på eventuelle lokaliseringsspørsmål. Jeg vil i så fall blant annet ta i betraktning de hensynene som søkes ivaretatt med stortingsvedtak 454 om lokalisering av statlige arbeidsplasser. Jeg vil eventuelt benytte foretaksmøtet til å gi føringer på lokalisering.