Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1101 (2013-2014)
Innlevert: 14.08.2014
Sendt: 14.08.2014
Besvart: 21.08.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Statsråden er godt kjent med den preventive virkningen av automatisk trafikkontroll (ATK).
Hvordan ser statsråden på de målinger som Statens vegvesen har foretatt i den nyåpnede Strindheimtunnelen i sommer, og vil regjeringen, som et preventivt trafikksikkerhetstiltak, også innføre ATK på nye veganlegg hvor det ennå ikke har skjedd ulykker?

Begrunnelse

Adressa skriver den 13. august at den nye Strindheimtunnelen er blitt et sted for villmannskjøring. I løpet av 17 dager mellom 13. til 31. juli ble det registrert 122 tilfeller av hastigheter over 150 km/t. Det har heldigvis ikke skjedd noen ulykke ennå.
Til sammenligning er det bare to tilfeller av fartsmålinger over 150 km/t hittil i år i de fire tunnelene med automatisk trafikkontroll (ATK) i Sør-Trøndelag. ATK skal i utgangspunktet brukes på ulykkesbelastede punkter. Ved nye veganlegg, hvor fartsovertredelser måles i dette omfang, bør ATK også brukes preventivt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er svært opptatt av trafikksikkerhet. Vi må sikre gode holdninger og god kvalitet på førerferdigheter, kjøretøy og veiene, slik at det er trygt for alle å ferdes i trafikken.
Høy fart og rus er to sentrale årsaker til at ulykker skjer. Jeg forstår, og deler, representanten Ingvild Kjerkol sine bekymringer for de høye hastigheter som er målt av Statens vegvesen i Strindheimtunnelen. Statens vegvesen vurderer nå hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere kjørefarten på den aktuelle strekningen.
Som jeg opplyste om i mitt svar av 3. april 2014 til Stortinget, er det en uttalt målsetting i regjeringsplattformen å evaluere den trafikksikkerhetsmessige effekten av streknings-ATK. I lys av dette er videre utrulling av streknings-ATK stoppet i påvente av at resultatene fra evalueringen foreligger. Transportøkonomisk institutt er nå i ferd med å sluttføre evalueringen av hvilken effekt streknings-ATK har hatt på antall ulykker. Videre bruk av ATK vil bli vurdert i lys av dette arbeidet.