Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1107 (2013-2014)
Innlevert: 14.08.2014
Sendt: 14.08.2014
Besvart: 20.08.2014 av finansminister Siv Jensen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Informasjonssjefen i NBIM uttrykker følgende om avkastningsmål for eiendomsinvesteringene i DN 13. august: "Det er ikke satt noen egen forventning til avkastningen på eiendomsporteføljen."
Hvilke forventninger har statsråden til avkastning på eiendomsporteføljen, og kan statsråden gi en nærmere vurdering av hvordan man skal sikre at de investeringer som gjøres innenfor eiendom oppfyller de forventninger eier har?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Beslutningen om å åpne for eiendomsinvesteringer i SPU er basert på grundige faglige analyser, jf. blant annet St.meld. 16 (2007-2008) og ble tatt med bred tilslutning i Stortinget.
Representanten spør om hvilke forventninger jeg har til avkastningen på eiendomsporteføljen. I mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) har Finansdepartementet satt et generelt krav om at Norges Bank skal søke å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader. For eiendomsporteføljen er det i § 3-4 i mandatet satt et eget avkastningsmål som sier at banken skal søke å oppnå en avkastning etter kostnader som minst tilsvarer avkastningen av Investment Property Databanks (IPDs) Global Property Benchmark.
IPDs Global Property Benchmark er, som beskrevet i de årlige meldingene om Statens pensjonsfond, en indeks som viser verdiutviklingen av mange eiendommer spredt over en rekke land. Finansdepartementet fastsatte retningslinjer for investeringer i fast eiendom 1. mars 2010 og omtalte valget av avkastningsmål for eiendomsporteføljen spesielt i Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009.
Som beskrevet i Meld. St. 10 (2009–2010) har departementet i mandatet også satt krav om at Norges Bank skal søke å spre innfasingen av eiendomsporteføljen over flere år og over relevante risikofaktorer. Innfasingstakten skal bestemmes ut fra bankens langsiktige forventninger om netto avkastning og risiko i eiendomsmarkedet og mulige investeringer i andre markeder.
Representanten spør om hvordan jeg sikrer meg at eiendomsinvesteringene oppfyller eiers forventninger. I mandatet for forvaltningen av SPU har departementet satt detaljerte rapporteringskrav til Norges Bank, herunder at årsrapporten skal inneholde en særskilt redegjørelse for forvaltningen av eiendomsporteføljen. I tillegg utarbeider IPD årlig en rapport for departementet om avkastningen av eiendomsinvesteringene i SPU. I rapportene sammenlikner IPD blant annet avkastningen av eiendomsporteføljen med avkastningsmålet IPDs Global Property Benchmark.
Det vil, som beskrevet i Meld. St. 10 (2009–2010), ta lang tid å bygge opp en veldiversifisert eiendomsportefølje i SPU. Som det vises til i rapporten for 2012 fra IPD bør en derfor være varsom med å vurdere Norges Banks resultater opp mot eiendomsindeksen i en oppbyggingsfase av eiendomsporteføljen, og resultatene bør uansett vurderes over flere år. Rapporten for 2012 er omtalt i Meld. St. 19 (2013–2014) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 og offentliggjort på departementets internettnettsider (www.regjeringen.no/spf).
Åpenhet om forvaltningen av SPU er viktig. Norges Bank rapporterer hvert kvartal om avkastningen på eiendomsporteføljen i SPU. Banken offentliggjør for øvrig løpende nye eiendomsinvesteringer den gjennomfører.