Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1108 (2013-2014)
Innlevert: 14.08.2014
Sendt: 15.08.2014
Besvart: 22.08.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Saltdal kommune, som er min hjemkommune, sliter med store tap av bufe. Bjørn er og har vært et problem. Det foreligger p.t. en tillatelse til å ta ut en bjørn, men det mest effektive virkemiddel; løs, på drevet halsende hunder, også kalt plotthunder. Dette fører til stor frustrasjon blant dem som utsettes for tap av bufe og for dem som skal ta ut rovdyrene.
Vil statsråden åpne for bruk av plotthunder umiddelbart slik at tapsreduksjon kan oppnås og felling blir mer effektiv?

Begrunnelse

Dersom statsråden tar seg tid til å sjekke fakta vil hun se at Saltdal kommune er sterkt berørt av rovdyr. Dette har tidvis ført til sterk uenighet mellom deler av kommunens innbyggere. Jeg håper at statsråden tar tak slik at kommunens innbyggere samlet sett kan få bedre opplevelser enn hva tilfellet er i dag. La meg også vise til statsrådens uttalelse, datert 21. mars 2014, Svar vedrørende Representantforslag 23 S (2013-2014), hvor det er min forståelse at statsråden signaliserer at viltloven ikke er til hinder for bruk av slike hunder under skadefelling.
I tillegg har vi nå en regjering som jeg forventer skal føre en mer offensiv rovdyrpolitikk. Tiden med SV i regjering er over, og det bør synes i den politikken som føres.
På bakgrunn av dette imøteser jeg statsrådens svar.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg er godt kjent med argumentasjonen om bruk av såkalte plotthunder for å effektivisere uttaket av bjørn, og jeg er enig i at dette er et tiltak som kan være effektivt under skadefelling. Effektiviteten må imidlertid vurderes faglig av Miljødirektoratet i de konkrete tilfeller der tiltaket kan være aktuelt. Samtidig er det enkelte betenkeligheter ved bruken av slike hunder som gjør at jeg på nåværende tidspunkt ikke finner det riktig å legge til rette for en generell åpning for bruk av plotthunder ved felling av bjørn.
Som representanten Ellingsen viser til ble spørsmålet om bruk av slike hunder sist vurdert under Stortingets behandling av representantforslag 23 S den 20. mai i år. Av energi- og miljøkomiteens innstilling 197 S (2013-2014) framgår det blant annet følgende: ”Flertallet har merket seg at statsråden skriver at det ut fra dagens kunnskap ikke er ansett forsvarlig å bruke «løs på drevet halsende hund» ved ordinær lisensfelling på bjørn eller jerv. Flertallet har særlig merket seg at det gjennomføres studier som skal bidra til å belyse bruken av ulike hunderaser under simulert jakt på bjørn, og at når disse resultatene er ferdigstilt, vil forvaltningen ha et bedre grunnlag for å ta stilling til en eventuell revisjon av viltloven.”
Jeg er opptatt av at bruk av løs, på drevet halsende hund vil kunne påføre enkelte viltarter uakseptabelt mye stress og fysiologisk skade. Det er ikke alle viltarter som er evolusjonsmessig tilpasset å kunne tåle langvarig jaging. Jaging av bjørn over lengre distanser og tidsrom kan eksempelvis resultere i overoppheting og en dyrevelferdsmessig svært uheldig situasjon for bjørnen. Jeg vil også påpeke at det er usikkert hvilke andre effekter bruk av slike hunder kan ha for vilt generelt, og sau og tamrein i utmark. Det er vanskelig å kontrollere hvilke arter eller individer løse hunder vil følge, og uklart hvilke konsekvenser det kan få. Min vurdering, ut fra dagens kunnskap, er derfor at det ikke er forsvarlig å gi en generell åpning for bruk av slike hunder ved felling av bjørn. Det gjennomføres imidlertid nå studier som skal bidra til å belyse bruken av ulike hunderaser under simulert jakt på bjørn. Når disse resultatene er ferdigstilt, vil forvaltningen ha et bedre grunnlag for å ta stilling til en eventuell revisjon av viltloven vedrørende forbud mot bruk av løs, på drevet halsende hund til andre jaktformer enn de som er direkte tillatt i dagens lovverk.