Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1114 (2013-2014)
Innlevert: 19.08.2014
Sendt: 19.08.2014
Besvart: 27.08.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvorfor er ikke den planlagte analyseenheten ved trafikksentralen i Vardø i drift?

Begrunnelse

30. mai i fjor bestemte den daværende regjeringa å etablere en analyseenhet som skal følge internasjonal skipsfart i Vardø. Analyseenheten skal bygges som en del av sjøtrafikksentralen, og ha oppgaven med å følge internasjonal skipsfart for å avdekke ulovlig fiske og transport av ulovlig fanga fisk. I tillegg skal enheten medvirke i arbeidet med havnesikkerhet og med å avdekke ulovlig transport av gods.
Per dags dato er imidlertid ikke den nye analyseenheten i drift.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen viderefører arbeidet med å opprette en egen analyseenhet ved Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. Trafikksentralen overvåker i dag, 24 timer i døgnet, norsk farvann fra delelinjen i Barentshavet og langs hele kysten sørover, farvannene rundt Svalbard og Jan Mayen inkludert. Ved hjelp av satellitter, fly, fartøyer og automatiske sporingssystemer har personellet ved sentralen oversikt over alle fartøy og besitter dermed store mengder informasjon om skipstrafikken i dette store havområde. En analyseenhet ved sentralen vil gi mulighet til en betydelig styrking av arbeidet med analysering og systematisering av den informasjonen som til daglig observeres ved sentralen.
Analyseenheten skal bemannes av personell fra Kystverket og Fiskeridirektoratet og oppgavene for enheten vil først og fremst knyttes til etatenes egne ansvarsområder. Dette innebærer bl.a. å avdekke ulovlig fiske, transport av ulovlig fisk og avvik fra regelverk og prosedyrer for transport av farlig og forurenset last. Det er imidlertid sannsynlig at enheten gjennom systematisk analysearbeid vil avdekke informasjon som er interessant også for andre offentlige etater, som eksempelvis tollvesen og politi.
Fiskeridirektoratet og Kystverket har utarbeidet en prosjektskisse. Denne skissen er nå til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet. Målet er å få analyseenheten på plass snarlig.