Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1124 (2013-2014)
Innlevert: 21.08.2014
Sendt: 21.08.2014
Besvart: 29.08.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Vil regjeringen se organiseringen av nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i sammenheng med stortingsvedtak 454: "Stortinget ber regjeringa utarbeide ein strategi for lokalisering av statlege arbeidsplassar som gjer at ein kan redusere presset i Oslo-regionen og styrke fagmiljø og kompetanse i heile landet"?

Begrunnelse

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ble etablert 1. januar 2007 i Bodø.
Mandatet er å gi bedre kvalitet i kunst- og kulturutdanningen i barnehager, grunnskolen og videre oppover i utdanningssystemet, ved å få fram bedre systemer og mer skolerte lærere.
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppnevnte en ekspertgruppe, som når har konkludert med at senteret bør flyttes til Oslo.
Ekspertgruppen mener det er behov for et mer sentralisert system. De mener det er behov for å være nærmere sentrale organer som styrer blant annet med Den Kulturelle Skolesekken og overordnet Kulturskole-ledelse. I det hele stimulere til økt samarbeid mellom aktører og miljøer på alle nivå i kultur- og utdanningssektor.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kulturutredningen 2014 og forskningen om Den kulturelle skolesekken (Kulturrådet/UniRokkan-senteret 2013) er to av flere utredninger og rapporter om Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten som etterlyser bedre koordinering og samarbeid mellom opplæringssektoren og kultursektoren, og som peker på behov for sterkere forankring i skolen. Det var på denne bakgrunn jeg besluttet å videreføre ekspertgruppen den forrige regjeringen oppnevnte, for å få råd om hvilke endringer fagmiljøene ville anbefale for å få bedre ressursutnyttelse og et reelt samarbeid mellom sektorene og de ulike ordningene og fagmiljøene som arbeider med dem.
Et av forslagene fra ekspertgruppen er å legge ned det nasjonale senteret ved Universitetet i Nordland i sin nåværende form og å etablere et nytt senter i Oslo i et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet er oppmerksom på stortingsvedtak 454, og departementet forholder seg til retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til ekspertgruppens forslag om å etablere et nytt senter i Oslo, men vurderer flere alternativer for å styrke arbeidet på feltet.